Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zov chênhr phuôv tsangr đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs (cix 2): Cxuôv tsês jêx jos tsi muôx đảng viên nênhs nhoz ntơưv qơư

27/10/2021 15:08 G10T+7

Hâur shông 2004, thâuv kror nhis muôx tơưv xênhr, Đảng bôx Đăk Nông tsuôl muôx 402/547 jêx jos, tuv tiz nênhs đrôngl muôx tsov cưv Đảng; hur ntơư muôx 52 jêx jos tsi tâu muôx đangv viên nênhs nhoz ntơưv qơư. Zos li, chor shông đhâu, Đảng bôx xênhr Đăk Nông tưz sir jul, chênhr phangx sâu lus jê chor jêx jos tsi tâu muôx đảng viên haz tsov cưv Đangv.

Đrul ntâu tsưr ziv sangr tos, bov đamv lus xur lươngs tsov cưv đảng, đảng viên haz iz trux cxuôv tsês jêx jos tsi muôx đảng viên nênhs nhoz ntơưv qơư. Nax shông, hâux lưv phuôv tsangr, cxiv tsang tsov cưv Đảng lo cxuô cxênhx wiv zov chênhr, tơư kra, tiv zix mas zov chênhr jêx jos muôx đảng viên tsơưs los sis tsi tâu muôx đảng viên zos nênhs nhoz ntơưv qơư, thangx tsangv nhoz tuz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, thangx tsangv pê hơưv… Shông 2017, tangs nro xênhr muôx 786/789 jêx jos muôx đảng viên zos nênhs nhoz ntơưv qơư, yuôr 3 jos tsi tâu muôx đảng viên nênhs nhoz ntơưv qơư. Xangv txus nuz 31/8/2021, tangs nro xênhr muôx 436 tsov cưv cơ sơ Đảng đrul 27.037 đảng viên; hur ntơư muôx 4.128 đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs. Shông 2021, Ðăk Nông cơ banv tưz cxuôv tsês jêx jos tsi muôx đảng viên nênhs nhoz ntơưv qơư.  

Shông 2021, Đăk Nông cơ banv cxuôv tsês jêx jos tsi muôx đảng viên nênhs nhoz ntơưv qơư.

Chi bôx jos N’Jang Lu, xar Đăk N’Drung (Đăk Song) muôx ntâu đảng viên minhx cxưx nênhs M’nông côngv sinh hoax.

Uô kangz su hâux lưv ntơưv xar Nhân Đạo (Đăk R’lâp), pus H’Yon (sangz xik) tror kangz lo njênhk tsang uô Bí thư Chi bôx jos Pi Nao.

Đảng viên hluôl Y’A Rôn, Chi bôx jos Bu Đăk, xar Thuận An (Đăk Mil) cênhz đrul trôngx qơư pangz pêx xinhv uô nênhx tsov nhev viv cangz moz Covid-19.

Lo đảng viên kruôz ntuôl, hu grul, tsêr văn hoar côngx đôngx jos Nam Thanh, xar Nam Xuân (Krông Nô) tangz tov lo cxiv tsang.

Zơưv Y Dung Bkrông (sangz lâux), Bí thư Chi bôx jos Nui, xar Tâm Thắng (Cư Jut) tsinhr sir jul, uô tar jông hâux lưv Pêx xinhv zos.

Đảng viên H’Plơ (sangz xik), Chi bôx jos Sar Pa, xar Thuận An (Đăk Mil) phat hui vai tsox “nênhs jông” tuôr tsês văn hoar minhx cxưx nênhs tsơưs.

Y Sơn

6,744
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.