Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đảng zov chênhr pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs cxiv tsang nênhx yaz (cix xâul kangz): Luz nênhx tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ziv nuz ziv tâu jông

23/09/2021 11:17 G9T+7

Uô trơưs Nghis cuêt haz chor tsangz cxênhx hanhx đôngx ntơưv Xênhr wiv Đăk Nông lus phuôv tsangr thangx tsangv tsôngv box DTTS, txus nuôr, luz nênhx pêx xinhv ntơưv nuôr muôx ntâu hlôngr tsangr jông. Chor chinhr sach lus txu pluôl tưz môngl trâu luz nênhx, muôx kangz hâu tsinhz tas.

Kangz shông 2016, tiv lêx chuôz zis pluôl DTTS txir 40,38%, chuôz zis pluôl DTTS nhoz qơư 53,79% mas txus kangz shông 2020, tiv lêx chuôz zis pluôl DTTS txu grêl yuôr 17,18%; chuôz zis pluôl DTTS nhoz qơư zos 22,8%. Chor xar nhoz tuz nhoz đêz por lênhx muôx pangz tênhz, cêr, tsêr cơưv, tsêr khu moz. Ntâu ntu cêr plơưr jos lo luôv mox nhex, môngl lus zôngx ziv, thâux hangx huv zôngx ziv; vangx tsêr iz trux uô lo đangr pho; mair moc uô nox lo hlôngr đăngs jul tiz nênhs jux jul… Xangv txus nuôr muôx jê 122.000 lênhx nênhs DTTS lo pangz bov hiêmv y têr. Ntu 2020 - 2025, xênhr txuôl nzir sir jul iz shông tiv lêx chuôz zis pluôl DTTS txu txix 3% haz chuôz zis pluôl DTTS nhoz qơư txu grêl txix 4% tror sâuv. Txus shông 2025, cxuôv tangs tsêr tamx, ntuôl; yangx 95% chuôz zis pêx xinhv lo sir zôngv pangx tênhz tsi tsês haz lo sir zôngv đêx huv vêv xinhz…

Ntu 2016-2020, xênhr hu grul pênhr đâux tư cxiv tsang 65 công trinhx cêr môngl lus, 92 luz tsêr sinh hoax côngx đôngx…

Tsôngv box DTTS pâuz xangr, nde trux uô nox, muôz mair moc công nghês lus uô nox muôx kangz hâu

Tiv lêx jêx jos muôx pangx tênhz têz qơưs lo 100%, pangz mangx cxangz nde tsât lươngs luz nênhs thangx tsangv tsôngv box DTTS

Luz nênhx ntơưv tsôngv box DTTS ziv nuz ziv truôx haz phuôv tsangr

Ntu 2016-2020, tangs nro xênhr muôx 55,877 shuv xinhz, sinh viên minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz cxuô cxênhx cơưv lo pangz nhiax cơưv shuv

Xur lươngx, tsât lươngx canr bôx DTTS hur bôx mair Têz qơưs ziv nuz ziv ntâu

Hồ Mai

6,317
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.