Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box jos 10, xar Đăk Wer txu pluôl truôx đrênhk

30/09/2021 16:50 G9T+7

Jos 10, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) muôx 110 tsêr, yangx 500 lênhx nênhs. Hur ntơư, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs Hoa, Zir muôx jê 60%. Txu chuôz zis pluôl zos iz hur chor chiv tiêu zov chênhr hur cxiv tsang cinh têr, tsôngv langx ntơưv jos.

Trôngx qơư haz ban tưx cangr, đoanx thêv ntơưv jos tsinhr kruôz hu haz tox điêux ciêns chia tsôngv box ntơưv nuôr phuôv tsangr cinh têr. Cax phê zos kôngz chok zov chênhr đrul tangs nro angr chok muôx yangx 170 ha, năng suât fênhx đrăngz lo jê 3 tênhr/ha. Tangs nro jos muôx 25 ha phưx txoz, 15 ha cao su, 12 ha mit, yangx 600 tus tsax cxu… Cênhz đrul kra făngz cơ câur kôngz lông, cxangz nde tsât lươngs, sanv lươngs kôngz lông, tsax zus, trôngx qơư pangz pênhr, cir thuôx, zuz kôngz zuz tsax chia ntâu chuôz zis pluôl uô trơưs, hlôngr pâur cxuô mô hinhx cinh têr muôx kangz hâu. Đhâu ntơư, ntâu chuôz zis tsôngv box hlang đhâu pluôl. Trơưs huv pluôl ntâu făngz, shông 2020, jos yuôr 4 tsêr pluôl, txu 3 tsêr so li shông 2019. Sâu fênhx đrăngz xangv txus kangz shông 2020 lo 51 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông.

Ntâu mô hinhx chok ntông ntêr shông sâuv thangx tsangv lo cui hoaix, đâux tư

Tsôngv box uô trơưs cir thuôx tu kôngz lông, cxangz hiêux cuav uô nox

Ntâu chuôz zis Hoa muôz kôngz yaz lus chok muôx grê cinh têr saz

Sâu fênhx đrăngz saz, chuôz zis tsôngv box nênhs tsơưs muôx điêux ciêns uô tsêr yaz đangr pho

Sir zôngv chor pênhr pangz, chuôz zis pluôl sir jul uô nox, cxiv tsang mô hinhx cinh têr truôx đrênhk

H' Mai

6,893
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.