Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hoàng Phụ Luồng uô bluô nux coz

18/11/2021 09:48 G11T+7

Shông 1998, chuôz zis zơưv Hoàng Phụ Luồng, minhx xưx Chu La nhoz Cao Bằng tuôx nhoz jos Đầm Giỏ, xar Thuận Hà (Đăk Song). Zơưv gruôl haz sir jul uô nox uô hâuk. Sâuv 4 ha angr, zơưv chok cxuô zangv kôngz công nghiex xưs li phưx txoz, ca xphê, bơ…, por lênhx hluz jông, sâu lo ntâu.

Zơưv Luồng zov chênhr hlôngr chor kôngz lâul chia chok chor nôngz kôngz yaz, txi ndư đuô. Iz shông, zơưv chuôz zis sâu lo yangx 250 chơưx nhiax ntơưv mô hinhx ntâu zangv kôngz nuôr. Hur luz nênhx cxuô nuz, zơưv Luồng tsinhr pangz pêx xinhv jêx jos uô nênhx tsov nhev. Viv li, zơưv tsinhr lo pêx xinhv hur jos nhiav seiz hluz.          

Vangx cax phê zos kôngz sâu zov chênhr ntơưv chuôz zis

Zơưv tsinhr siz thangv tsưr ziv tu phưx txoz trâu pêx xinhv

Cinh têr truôx, zơưv zuôr mair luôv blêx pangz mangx chuôz zis haz pêx xinhv hur jos

Trường Thịnh

3,062
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.