Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuy Đưc cxiz chênhr phuôv tsangr cêr môngl lus jêx jos

14/10/2021 14:33 G10T+7

Uô kangz 10 shông ntâu kra uô trơưs Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, hêx thôngr cêr môngl lus jêx jos sâuv thangx tsangv hênhx Tuy Đưc iz trux đap ưngr lo nhu câux môngl lus ntơưv pêx xinhv.

Ntu cêr môngl lus đhâu xar Đăk Buk So-Quảng Trực lo uô pangz pêx xinhv môngl lus zôngx ziv

Chor shông đhâu, hênhx tưz hu grul lo yangx 553 tiv nhiax chia đâux tư cơ sơv hax tângx cêr môngl lus thangx tsangv jêx jos, pêx xinhv tsês muôx yangx 4 ha angr; yưv yênhx châuv tiv nhiax haz yênhx puô cxênhz nuz công los đôngx. 

Cêr môngl lus đhâu xar Quảng Tân-Quảng Tâm-Đăk R’tih lo luôv cxeik

Ntơưv chor pênhr hu grul lo, hênhx tưz cxiv tsang, khu hlôngr yangx 182 km cêr môngl lus jêx jos. Nhis nuôr, tangs nro hênhx tưz muôx cêr khor kho 362,49 km cêr môngl lus jêx jos.

100% jos sâuv thangx tsangv chor xar muôx txix 1 txus 2km cêr mox nhex…

Cêr xar khor kho lo 64,7 km; cêr khor kho môngl lus jêx jos lo 285,49 km; cêr khor kho môngl lus thangx tsangv uô nox lo 12,3 km... 

 Trường Thịnh

332
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.