Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rác lơưr Têz qơưs cêr 14

23/09/2021 10:52 G9T+7

Nôngz nhôngl jê nuôr, tinhx tsangx rác thải por laiv luôv lus oz făngz Têz qơưs cêr 14. Uô tsi phiv liv, cxuôv hav nênhs môngl lus, tsi jông gâux haz tsinhv ô nhiêmr môi trươngx.

Chinhr cuênx trôngx qơư tsuv cxiz chênhr kruôz ntuôl, kra pêx xinhv sâu uô pơưk, xưv lir rác trơưs cui đinhs; tsuv pluô nhangr chor nênhs cxoz cxiv por laiv rác luôv lus, uô ô nhiêmr môi trươngx. Pêx xinhv tsuv uô jông xangr por vêv môi trươngx, sâu uô pơưk haz tso rác trơưs cui đinhs.

Iz ndix đriv nhoz xar Trường Xuân (Đăk Song) tưz zos qơư por laiv rác

Rác thải luôv lus oz făngz Têz qơưs cêr 14

Langv phưx tơưk uô yênhx pơưk tov ntul Têz qơưs cêr 14, ntu môngl đhâu jos 10, xar Trường Xuân (Đăk Song)

Mai Anh

567
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.