Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gia Nghĩa khu đuô văn minh đô thix

14/10/2021 14:34 G10T+7

Nôngz nhôngl đhâu, tinhx hinhx tsơx tưs đô thix sâuv thangx tsangv đrôngl Gia Nghĩa tưz phat sinh ntâu vânr đêx phiv liv xưs li leiv tsât thaiv môi trươngx; tsinhz nangv plơưr ntul cêr; đrêl yêz tsi zos qơư cui đinhs…

Lưx lươngs tsưc năng tsov cưv chia pêx xinhv sâu ntơưr cam cêt tsi cxuv chei tsơx tưs đô thix

Uô ntêx tinhx hinhx ntơư, Công an đrôngl Gia Nghĩa tưz cênhz đrul WBPX phươngx Nghĩa Thành tsov cưv trâu cxênhx puô tsêr nênhs sâu bê cam cêt chor nôix jung cil txus cxiv tsang mô hinhx “Ntu cêr điênv hinhx zangv kâur bov đamv an ninh tsơx tưs haz văn minh đô thix” ntơưv cêr Tôn Đức Thắng. Uô kangz cêv vaix sơn đriv bông cêr ntu cêr nuôr, pêx xinhv tsuôl lo chei tso vâts jungs, hangx huv haz yêz făngz hur vaix sơn. 

Kruôz ntuôl đêz đangr trâu pêx xinhv tsi tsinhz nangv bông cêr, plơưr ntul cêr

Cơ cuan tsưc năng tsinhv kruôz hu chor chuôr chuôz zis pêx xinhv đhok camera sâuv ntu cêr; sox seiz tsi tsês puv pâuz chor hanhx vi cxuv chei ntơưv chor tsov cưv, car nhênhs sâuv făngz tsơx tưs đô thix. Thâuv puv zuôr xang ntơưr has cxuv chei jas tiv iz; nôngz nhôngl uô kangz, zos tror kangz cxuv chei zuôr sâu biên banv bluô trơưs cui đinhs. 

Canhv sat zos thông sâu ntơưr has tsưr yêz cxuv chei hur făngz zos thông cêr angr

Bảo Ngọc

356
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.