Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mpôih ka han mât mpông n’har bri Thuận An mât nâp phêt mpeh nhar bri

05/09/2021 14:56 G9T+7

Mpôih ka han mât mpông n’har bri Thuận An ndâk mpôih ta neh ntu n’qual Dak Mil, mât trong n’har bri jong 13 km, tâm dăch ma xă Bu Sra, n’qual Pet Chăn Ða (Bri dak Drôn).

Ðah nau tĕng pah kan”Mpôih ka han jêng wâl, n’har bri jêng ntŭk njêng deh, bon lan ăp bu nong jêng oh nô deh du dul”, ăp phung kan bộ, ka  han n’hao tay nau pah kan kơt kăl e, găn âk nau jêr jŏk, mât nâp phêt neh ntu bri dak, mât đăp mpăn nau rêh tâm mpeh n’har bri. Mpôih ka han way pah kan ndrel ăp n’gâng kan, ăp ntŭk kan, n’hanh n’qual mât nâp nô nau, mât uănh nâp phêt nau rêh tâm bon lan, tâm lơh đah nau m’hĭk, phung kan m’hĭk, ăp bu nuyh bư gĕh nau tih; ndâk nau pah kan hăn ksiêm, mât đăp mpăn, mô ân bu in pit trong n’har bri, gâng lŭ brôi tâm pă n’har bri. Ta năm pah kan mhe abaơ, kan bộ, ka han Mpôih ka han mât mpông n’har bri Thuận An n’hao nuih n’hâm njrăng, pah kan ân di 2 ntil nau kan, mât n’har bri n’hanh n’gang nau ji tưp Covid-19 lăp tâm n’qual.

Trong n’har bri, gâng lŭ brôi tâm pă n’har bri yor mpôih mât dơi khăn păng mât nâp phêt

Kan bộ, ka han Mpôih ka han Mât Mpông n’har bri Thuận An găn trong jêr hăn ksiêm mât n’har bri

Kan bộ, ka han kan ndrel ma ăp phung kan tâm n’qual hăn ksiêm, mât nau rêh ta mpeh n’har bri, mât mir bu nuyh bon lan

Mpôih ka han măng, nar ndâk nkơp, hăn mât trong n’har bri, dơh dăch đah bu nuyh bon lan pah kan bar ntil nau kan lah mât n’har bri n’hanh n’gang nau ji tưp Covid-19

Kan bộ tâm mpôih way mbơh ntĭm nau kan n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19 ân ma ăp r’năk bu nuyh bon lan bư mir dăch mpeh n’har bri

Kan bộ, ka han tăm ăp ntil tơm, têm nkrem ndơ ngêt sa ta ăp nar

Hồ Mai

529
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.