Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv pâuz mênhx lus tênhs văc xin phangx Covid-19

04/11/2021 15:24 G11T+7

Nhis nuôr, ntâu lênhx tsi tâu pâuz tangs lus grê haz zov chênhr ntơưv văc xin phangx Covid-19 haz chiênr jix tênhs văc xin. Lo tênhs văc xin phangx Covid-19 tsi pôngz nhiax zos kror jông yangx ntơưv Đảng, Têz qơưs trâu pêx xinhv; môngl txus lo mux tiêu miênr jix côngx đôngx, tangr tir cil txangr ntơưv moz Covid-19.

Njuôl seiz đăngs jul uô ntêx tênhs văc xin phangx Covid-19

Chor tac jungs phux uô kangz tênhs văc xin phangx Covid-19 xưs li cuz chêr, tsâus… zos binhx thươngx. Viv li, ntâu lênhx cxơưx nyai thâuv lo tênhs phangx. Tiv zix ntâu lênhx tsinhv xangr saz “xair” hâur pâuk ntơưv văc xin thâuv lo tênhs phangx. Tsi zos yuôx Mỹ, Anh los sis Nga sanv xuât mas tsi zuôr haz tsi tênhs. Nuôr xangr tsi tâu lo, tiv zix mas hur ntu cangz moz Covid-19 tangz tov muôx ntâu haz muôx ngui cơ cil txangr ntâu hur côngx đôngx. 

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xar Quảng Trực (Tuy Đưc) lo tênhs văc xin phangx Covid-19

Văc xin Covid-19 lo sir zôngv nhoz Việt Nam nhis nuôr por lênhx lo Tsov cưv Y têr kangz ntux seiz njuôl, khuênr caor; cênhz lo Cux cangr Dược tso chei sir zôngv; lo Viện Seiz njuôl Têz qơưs văc xin haz chêr phâmv y têr sâu ntơưr tso chei mas li muôz lus sir zôngv. 

Pêx xinhv tsuv pâuz mênhx, văc xin zos txux cêr lur hlo, pôngz nhiax tsơưs hlo chia chênhr mangx uô lo mux tiêu miênr jix côngx đôngx haz cor zênhx cangz moz Covid-19. Cxuô lênhx tsi lo xangr xair văc xin mas tsuv tol zuôr pôngz cơ hôix tênhs nzur. 

  Bảo Ngọc

396
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.