Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv chênhr phangx an toanx zos thông tov ntêx trôngx hlôngl tsêr cơưv ntơưv Cư Jut

27/10/2021 14:59 G10T+7

Cư Jut muôx ntâu tsêr cơưv cxuô cxênhx lơưr ntul Têz qơưs cêr 14, sâuv chor ntu cêr môngl đhâu xar, thix trânr. Ntơưv nuôr, shuv xinhz môngl lus, nav txir xang tol nhuôs tov ntêx trôngx hlôngl tsêr cơưv tsinhr uô tu cêr môngl lus. Txus six cao điêmv, sâuv chor ntu cêr nuôr muôx ntâu yêz môngl lus đhâu xư sli: yêz mair, ô tô, yêz ba gac môngl lus, nguy cơ pôngz an toanx zos thông ntâu hênhr.

Chia bov đamv an toanx zos thông tov ntêx trôngx hlôngl tsêr cơưv, cênhz đrul kruôz ntuôl, has nav txir haz shuv xinhz pâuz jông, tsêr cơưv tsuv cênhz đrul đrăngx đrênhk chinhr cuênx trôngx qơư nrar qơư đrêk yêz trâu nav txir, phênhz cêr môngl lus six hơưv ntơưr tangs; uô muôx kangz hâu mô hinhx “Trôngx hlôngl tsêr cơưv an toanx”.

Cư Jut muôx ntâu tsêr cơưv cxuô cxênhx nhoz ntơưv ntul Têz qơưs cêr 14, los six chênhr phoangx lus pông an toanx zos thông six hơưv ntơưr tangs.

Nav txir chông đrêl yêz tol nhuôs ntơưv Tsêr cơưv cxênhx I Trần Phú, thix trânr Ea T’ling.

Ntâu tsêr cơưv nhoz ntơưv ntul Têz qơưs cêr 14 tsi muôx cangz cêv tsês trâu nênhs môngl tơư.

Y K Rắk

297
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.