Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât đăp mpăn nau rêh ma bu nuyh bon lan ta nau kan giãn cách xă hội

08/09/2021 10:53 G9T+7

Yor nô nau ji tưp nau ji Covid-19 gĕh âk nau jêr tât, tâm ăp nar lĕ lăn, ăp n'qual tâm lam n'gor lĕ ndâk âk ntil nau pah kan gơi mât đăp mpăn nau rêh, kơl bu nuyh bon lan n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19 ta nau kan giãn cách xă hội.

Tĕng nau kan aơ, bơh đah nau kơl ntĭm mât mray n'hâm suan săk jăn, lah saơ ji kop, siĕk, jêr sruh n'hâm, bu nuyh bon lan dơi bu mbơh ntĭm, njŭn tât ta wâl dak si khăm nau ji. Bu nuyh bon lan dơi bu đă tâm gŭ ngai bu nuyh aơ ma bu nuyh ri 2 met; mô dơi gŭ âk bu nuyh bơh tach wâl; mô gĕh nau kh'lay mô dơi thơ luh bơh tach; âk ntŭk tâm bon lan dơi bu mpơl nau ntĭm n'jrăng n'gang nau ji tưp... Bơh đah nĕ, ăp n'gâng kan, phung kan, ăp ntŭk kan, bu nuyh bon lan lĕ kơl ân drăp ndơ ngêt sa ta ntŭk bu giãn cách xă hội; gơi gĕh nŭm ndơ ngêt sa ân ma bu nuyh bon lan n'jrăng nau ji tưp Covid-19.

N'gâng kan y tế krih dak si khĭt ka man ta ăp ntŭk gĕh nau ji tưp gơi n'gang nau tâm tưp ma ăp bu nuyh

Ntŭk bu n'king mât đăp mpăn nau rêh ta tổ dân phố, thôn, bon... dơi bu ndâk kan gơi mât bu nuyh luh lăp, đăp mpăn nau rêh ta ăp ntŭk bu giãn cách

Phung pah kan ta ntŭk n'king mât nau ji tưp Trong têh 14, xă Tâm Thắng (Čů Jŭt) nkah bu nuyh bon lan lah mô gĕh nô nau kh'lay mô dơi thơ luh bơh tach

Y Krăk

3,375
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.