Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Gia Nghĩa khu đuô văn minh đô thix
 • 14/10/2021 14:34
 • Nôngz nhôngl đhâu, tinhx hinhx tsơx tưs đô thix sâuv thangx tsangv đrôngl Gia Nghĩa tưz phat sinh ntâu vânr đêx phiv liv xưs li leiv tsât thaiv môi trươngx; tsinhz nangv plơưr ntul cêr; đrêl yêz tsi zos qơư cui đinhs…
 • Cxơưx tai nanx ntơưv chor gox nhoz Buôn Choah
 • 30/09/2021 16:38
 • Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xar Buôn Choah (Krông Nô) muôx 2 luz yangr gox tsinhr hoax đôngx sâuv thangx tsangv nav đêx Krông Nô, ntu buôs đriv thix trânr Buôn Trâp, hênhx Krông Ana (Ðăk Lăk).
 • Rác lơưr Têz qơưs cêr 14
 • 23/09/2021 10:52
 • Nôngz nhôngl jê nuôr, tinhx tsangx rác thải por laiv luôv lus oz făngz Têz qơưs cêr 14. Uô tsi phiv liv, cxuôv hav nênhs môngl lus, tsi jông gâux haz tsinhv ô nhiêmr môi trươngx.
 • Cxơưx hênhr ntơưv chor qox tamx nhoz Krông Nô
 • 23/09/2021 10:50
 • Zos trôngx qơư muôx hangr đêx ntâu, nhis nuôr, ntơưv xar Nam Xuân, Ðăk Sôr, Nâm Nung, Tân Thành... (Krông Nô) muôx los six ntâu tus qox tamx zos pêx xinhv tưz tuôv đhâu chor hangr đêx.
 • Chia an toanx pangs đêx cheix ntux nangl
 • 08/09/2021 10:52
 • Đăk Nông tangz tov hur cheix ntux nangl, hiênx tươngx phuôz chuô cưx đoan muôx tsi tsês. Keiz ngui hiêmv muôx thâuv tưs tsi pâuz, cxuôv hav txus an toanx ntơưv chor công trinhx pangs ntiv đêx.
 • Bov đamv an toanx trâu pêx xinhv hur cêv kuôl tsôngv langx
 • 08/09/2021 10:53
 • Uô ntêx muôx ntâu ntơưv cangz moz Covid-19, nôngz nhôngl đhâu, cxuô trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr tưz kra ntâu tsưr ziv chia bov đamv an toanx, pangz mangx pêx xinhv phangx, tangr cangz moz Covid-19 thâuv cêv kuôl tsôngv langx.
 • Lưx lươngs cuân sưx xênhr côngv têk tangr cangz moz
 • 05/09/2021 14:39
 • Hur jas moz Covid-19, lưx lươngs cuân sưx (LLQS) xênhr tsinhr phat hui jông tsưc năng pangz tuz trok hâux lưv, tsi langx phiv liv, txov nhev, ngui hiêmv, tangr tưs tưz muôx njêx muôs tov hâur ntêx phangx, tangr moz.
 • Lưx lươngs Công an phat hui vai tsox hur phangx, tangr cangz moz Covid-19
 • 05/09/2021 14:37
 • Tov ntêx tinhx hinhx cangz moz Covid-19 muôx ntâu, lưx lươngs Công an xênhr Đăk Nông tưz haz tangz tov phat hui vai tsox nongx côt, nhoz qơư tangr, nhoz cơ sơv, sir jul uô, muôx kangz hâu hâux lưv iz tuôv cxix hur bov đamv an ninh tsâts tưx, an toanx tsôngv langx haz phangx, tangr cangz mo Covid-19.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.