Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Văn haor truênx thôngr ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs făngz Kâuv têz sâuv Đăk Nông

06/02/2018 14:19 G2T+7

Sâuv thangx tsangv xênhr muôx yangx 40 zangv minhx cxưx nhoz uô cê. Iz făngz minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư, tsôngv box cxuô minhx cxưx făngz Kâuv têz nhoz ntơưv nuôr tưz chox tuôx haz tuôr tâu ntâu net văn hoar tiv zix ntơưv cxuô zangv minhx cxưx.

Tiv zix mas minhx cxưx Môngz, Nduôr, Zir, Nungx, Chu… nhoz chôngz ntơưv chor hênhx Đăk Glong, Đăk Mil, Tui Đưc, Krông Nô, Chư Jut. Banv săc văn hoar ntơưv iz zangv minhx cxưx tơư đhâu phong tux tox cuanr, has lus, sâu bê ntơưr, khâuz ndơưk, nhax cux, lêr hôix, nghêx thuôx jiênr xươngr... Đhâu ntơư, cxangz nzir ntâu grê tsuô kho tangx văn hoar tsongs ntơưv côngx đôngx cxuô minhx cxưx xênhr Đăk Nông ziv hnuz ziv muôx ntâu zangv.

Nênhs Chu hu gâux “Paor dung” (Hu gâux dân ca đrul ntâu zangv: gâux krôngz, gâux plênhk, gâux siz lưr, gâux kruôz ntuôl, gâux sis xang…)

Khuô luôngr zos iz zangv suôz nhax nghêx thuôx tiv zix ntơưv nênhsThair, cênhz chor nhax cux xưs li đruôl, chiêng…

Ndăngs tinhr – gâux then ntơưv nênhs Nduôr, Zir lo pêx xinhv, nghêx nhân tsinhr yangz shuv haz biêuv jiênr ntơưv chor hnuz lêr, tsaz ntơưv trôngx qơư

Tsơưv nhoz kror tưs, nênhs Chu por lênhx tuôr truôx Lêr câp săc truênx thôngr

Tsôngv box Mix Jênhx muôx zangv nox truênx thôngr tinh têr đrul cxuô zangv nox xưs li grax kâuz môngr poz cưs, grax buô krưr blôngx txir lưs muôv cangz chi, mor blâuv ntâu zangv maux…

Laiv poz hluô zos zangv uô si lo ntâu lênhx kruô haz tangr tưs tưz muôx hur lêr hôix Lôngx Tôngx ntơưv nênhs Nduôr Zir hâur Shông yaz

A Trư - H'Mai

1,242
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.