Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau way kal e bơh bon lan ăp bu nong iê bu nuyh mpeh Bắc ta Dak Nong

06/02/2018 14:19 G2T+7

Tâm lam n’gor abaơ gĕh 40 oh nô bu nong gŭ rêh ndrel. Bơh đah bu nong gŭ rêh ơm du ntŏk, bon lan ăp bu nong iê bu nuyh mpeh Bắc rêh tâm aơ ndjôt tât n’hanh răk mray âk ngăn nau way uĕh tĕng ăp bu nong.

Tâm nĕ gĕh bu nong Mông, Thái, Mường, Tày, Dao, Nùng… rêh âk ta ăp n’qual Dak Glong, Dak Mil, Tuy Ðức, Krông Nô, Čư Jŭt. Nau way êng ăp bu nong mpơl saơ tâm nau rêh nau pah kan ôi mhau, nau mbơh ngơi, play sam bŭt nchih, ndơ soh mbăn, ndơ dŏng pâl mprơ, nau rbŭn ăp ntil… Tă bơh nĕ, suy kơl răk mray ân uĕh ăp ntil ndu ndơ kh’lay tâm nau way bon lan ăp bu nong n’gor Dak Nong rlau nar rlau âk n’hanh uĕh.

Bu nuyh Dao mprơ “Páo dung” (Nau mprơ bu nuyh bon lan đah ăp ntil nau mprơ gĕh: mprơ njiăng kon bĭch, mprơ bu ur bu klô druh ndăm, mprơ bar đah bu ur ma bu ka lô, mprơ ntĭm nti, mprơ ndơp băl hăn sĭt…)

Khua luống jêng du ntil nau goh ân ntaih êng ang bơh bu nuyh Thái, dơi goh ndrel ma ăp ntil gâr, cĭng…

Ðơn tính – mprơ then bơh bu nuyh Tày, Nùng dơi mpôl băl, ăp gru nti pâl n’hanh hăn k’dŏ mprơ ta ăp tâ rbŭn, sa têt tâm n’gor

Khă rêh tâm ăp ntŏk, bon lan bu nuyh Dao răk uĕh ngăn nau Rbŭn bư brah kâp săk kal e

Bon lan Mường gĕh ndơ ngêt sa kah ngăn đah ăp ntil ndơ sa tâm ban nem thính ngô, poăch sur klôn n’ha krŏch đŭng n’dông, mbêt ngũ săk…

Klŭp kòn lah du ntil ndơ pâl gĕh âk ngăn bu tât hăn uănh n’hanh mô dơi lah mô gĕh tâm ăp tâ rbŭn bư brah Lồng Tồng bơh bu nuyh Tày, Nùng bôk Yan kao

A Trư - H'Mai

1,243
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.