Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô kôngz lông trơưs công nghêx cao: Chos jâuz hur saz hưur cơ hur tsêr ar

06/02/2018 14:26 G2T+7

Txix hâur shông 2017, zơưv Đinh Xuân Thu, Giamr đôcr Công ti TNHH Trang traix njuôz Thu Thuiv, xar Nâm N’Jang (Đăk Song) uô jưx anr chos jâuz hur saz an toanx hưur cơ organic hur tsêr ar tsơưs tiêu chuânv Châu Âu.

Trơưs ntơư, 10 luz tsêr ar tưz lo cxiv tsang truôx kror, ntiv nti sâuv angr đangr yangx 20.000m2 uô txix ntu tênhr zuz, chos siv, chos jâuz, xưv lir uô kangz sâu… Hêx thôngr tsêr ar lo huv pangz nênhs chos xac đinhx, cxênhz seiz lo cxuô điêux ciênx phuôv tsangr tsuô jâuz xưs li: đuôz yangr ntux, nhiêtx đôx, đôx âmv, đêx, cangz moz… haz tsi zuôr tsus pangz ntơưv hoar  tsât.

Chos jâuz hưur cơ hur tsêr ar zos iz hur chor mô hinhx muôx grê saz hur uô  kôngz lông trơưs făngz công nghêx cao

Nôngz kôngz chos lo zus mô

Hêx thôngr tsuôk đêx tưx đôngx, camv biênr nhiêtx đôx, njuôl hamx lươngx tsât jinh jươngr… chia kôngz chos phuôv tsangr truôx

Zuz lo chox môngl chos trơưs făngz jâuz njuôz hưur cơ

Hêx thôngr tsêr ar pangz txu sir zôngv yuôx tuô cangz, por vêv thưx vâtx, chia jâuz an toanx đuô…

Sâu lo jâuz, kos huv tsinhr tinhv cung câp tsuô caz khư Đăk Nông, Đăk Lăk, đrôngl Hôx Chir Minh

Trang traix tưz muôx nuv uô tsi tsês tsuô 15 côngs nhênhs nhoz qơư

Hồ Mai

670
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.