Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor gương minhx cxưx nênhs tsơưs têu biêuv hur shông 2017

06/02/2018 14:07 G2T+7

Ntơư zos chor gương minhx cxưx nênhs tsơưs tiêu biêuv sâuv ntâu făngz hoatx đôngx ntơưv luz nênhx tsôngv langx, zos qơư côngv saz, nênhs muôx grê zov chênhr hur hâux lưv kruôz ntuôl pêx xinhv haz cxiz chênhr pơưk côngv saz cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv xênhr. Ntơưv chor jêx jos, chor gương nênhs nuôr zos hâur pâuk hur cxuô jas kruôz hu cxiv tsang cinh têr, luz nênhx văn hoar, phangx tangr têx nanx tsôngv langx; kruôz hu pêx xinhv tsês angr uô chor công trinhx công côngx, hoax jaiv ntâu cêr plâuz ntul hur côngx đôngx pêx xinhv… Tiv zix, chor nghêx nhân pangz ntâu hur por phưv tsês, phat hui, kra côngx chiêng, ntul ntâuz txaix, suôz nhax dân jan, cxuô zangv krâur nox… tsuô cxênhx hluôs.

Nghêx nhân Y K' ri lo WBPX xênhr khơưs fax kruôs viv muôx thanhx tich xuât săc hur uô trơưs Nghix cuêt Trung ương 5 lus por phưv tsês văn hoar nhoz trôngx qơư

1. Nghêx nhân ưu tur Y K'ri nhoz jos Jun Juh, xar Đưc Minh (Đăk Mil) muôx ntâu shông côngr hiênr tsuô sưx nghiêpx por phưv tsês haz phat hui văn hoar truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông. Tsi tangs khoz côngx chiêng, khu chiêng coz, nghêx nhân Y K’ri tsinhv pâuz sir zôngv haz uô ntâu zangv nhax cux ntơưv shôngz. Zơưv tưz lo WBPX xênhr has cuôs xair khơưs nghêx nhân tsôngv langx haz lo khơưs puz Fax kruôs ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv hur Lêr yangx côngz nênhs muôx côngz bê, nênhs sir trir thưc, joanh nhân tiêu biêuv minhx cxưx nênhs tsơưs tangs têz qơưs shông.

Pus H’Plơ phat hui năng lưx ntơưv zus sâuv ntâu făngz, phong tsox ntơưv jêx jos

2. Pus H’Plơ nhoz jos Sa Par, xar Thuânx An (Đăk Mil) lo seiz li luz pangx jông gâux tơưk yaz cxuô hnuz hur ntâu făngz ntơưv luz nênhx tsôngv langx. Tsi tangs zos Bir thư chi bôx ntơưv jos, pus tsinhv zos iz nghêx nhân tiêu biêuv, lo WBPX xênhr has cuôs xeir khơưs nghêx nhân tsôngv langx. Pus lo Bôx trươngv Tsuv nhiêmx Wiv ban Minhx cxưx khơưs Fax kruôs hur Lêr yangx côngz nênhs muôx côngz bê, nênhr sir trir thưc, joanh nhân tiêu biêuv minhx cxưx nênhs tsơưs tangs têz qơưs shông 2017.

Zơưv K’Sơr uô bluô nux ntơưv chos cax phê, phưx txoz, zus tsax

3. Ntâus ntêx hur uô nox uô hâuk, zơưv K’Sơr nbhoz jos B’Dơng, xar Quangv Khê (Đăk Glong) lo WBPX xênhr khơưs Fax kruôs uô nox, uô luôv coz. Đrul gruôl, trâu saz haz nhiav cơưv shuv, zơưv K’Sơr tưz sâu lo ntâu cêt cuav hur phuôv tsangr chuôz zis, tưz haz tangz tov pangz uô hlôngr yaz ndêx muôl ntơưv jêx jos. Zơưv zos hôix viên tiêu biêuv hur phong tsox Nênhs kôngz uô nox coz haz phong tsox Nênhs kông siz pangz cxuôv yeiz, txu pluôs.

Zơưv nhoz jos N’Jriêng, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) tsinhr môngl nul pâuz xur mông truênx thông chia kruôz kra ntơưv cơ sơv

4. Zơưv K’Wơn, Đôix phor Pangz côngz txux Kruôz hu pêx xinhv cxiv tsang cơ sơv xar Đăk Nia (Gia Nghiar) zos iz hur 2 car nhênhs lo WBPX xênhr khơưs Fax kruôs tsuô chor tox thêv haz car nhênhs muôx thanhx tich xuât săc hur côngz txux kruôz hu pêx xinhv nhoz cơ sơv. Cênhz ntơư,  zơưv tưz tsês đăngs jul, nôngz nhôngl môngl tsov shênhv, tuôr tsês ntâu nghi lêr văn hoar truênx thôngr tsôngv box Max, tac đôngx txus saz xangr por phưv tsês haz phat hui chor nux grê truênx thôngr ntơưv tsôngv box Max has jiêng haz tangs nro chor nênhs uô văn hoar…

Zơưv Nông Thanh Hưu cuz saz lus ndăngs tinhr ntơưv zus minhx cxưx

5. Zơưv Nông Thanh Hưu (zus shông 1950) zos minhx cxưx Nduôr nhoz jos 9, xar Nam Dong (Chư Jut) lo ntâu lênhx pâuz txus đrul bê “Nghêx nhân txơưx”. Cê pâuz sir zôngv, cê pâuz uô nhax cux truênx thôngr ntơưv zus minhx cxưx, zơưv tưz zos nênhs “tuôr tsês” haz “xang” tsuô chor văn hoar, văn nghêx ntơưv trôngx qơư. Zơưv lo WBPX xênhr has cuôs xeir khơưs côngz bê Nghêx nhân tsôngv langx hur făngz di sanv văn hoar phi vâtx thêv jas tiv 2, shông 2018.

Shông kror đhâu, pus Thi Ai trâu saz uô ntâu hoatx đôngx văn hoar hur haz tov đrâu xênhr

6. Chuôz ntơưv saz nhiav haz tsach nhiêms ntơưv tus nhuôs M’nông, nghêx nhân Thix Ai nhoz jos Bu Koh, xar Đăk R’tih (Tui Đưc) tsinhr trâu saz môngl côngv chor phong tsox, hâux lưv tuôr tsês văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx. Pus pâuz ntâu lus uô krâur nox dân jan, thanhx lâpx haz phuôv tsangr ntâu đôix chiêng, kra nghêx ntul ntâuz txaix ntơưv trôngx qơư… Zos li, pus lo pux tuz nhuôs, trôngx qơư haz xênhr njênhk zos uô ntâu hoatx đôngx lus văn hoar hur haz tov đrâu xênhr.

Pus H’Jang tsuô kra tsuô tuz nhuôs lus pangx ntâuz truênx thôngr sâuv ntâuz txaix M’nông

7. Thix H’Jang, zus shông 1942, nênhs M’nông nhoz jos Đăk B’lao, thix trânr Kiênr Đưc (Đăk R’lâp) lo WBPX xênhr has cuôs xeir khơưs nghêx nhân tsôngv langx. Trâu saz hoatx đôngx hur por phưv tsês, phat hui ntâuz txaix haz nghêx ntul ntâuz txaix, pus lo WBPX xênhr khơưs fax kruôs muôx thanhx tich xuât săc hur uô trơưs Nghix cuêt TW 5 haz ntâu ntơưr kruôs ntơưv cxuô cxênhx.

Pus H' Grao zos nênhs txơưx, pâuz lus suôz nhax haz sir zôngv lo ntâu zangv nhax cux truênx thôngr ntơưv zus minhx cxưx

8. Ntâu shông đhâu, đrul cuz saz nhiav nhax cux minhx cxưx pus H’Grao, minhx cxưx Max nhoz jos B’Jơng, xar Đăk Som (Đăk Glong) lo cxuô lênhx hur jos nhiav haz njênhk cưv môngl biêuv diênr hur cxuô hnuz hôix, jas siz tưr lus văn hoar truênx thôngr nênhs Max hur haz tov đrâu xênhr. Zos iz tus pux nghêx nhân tiêu biêuv, txơưx, pus lo has cuôs xeir khơưs côngz bê Nghêx nhân ưu tur.

Nghêx nhân Y Sim khu chiêng

9. Pâuz ntâu jăngx côngx chiêng, pâuz khu chiêng haz uô nhax cux truênx thôngr, nghêx nhân ưu tur Y Sim Êban, nênhs Ê đê nhoz jos Nui, xar Tâm Thăngr (Chư Jut) zos nênhs “theix” ntơưv cxênhx hluôs nhoz trôngx qơư. Nghêx nhân ưu tur Y Sim lo WBPX xênhr has cuôs xeir khơưs côngz bê Nghêx nhân tsôngv langx hur făngz di sanv văn hoar phi vâtx thêv jas tiv 2, shông 2018.

Nghêx nhân Điêuv Yre thangv kra văn hoar M’nông hur cxuô jas lêr hôix hur haz tov đrâu xênhr

10. Zos “Bov tangx chiax” ntơưv văn hoar truênx thôngr M’nông, nghêx nhân Điêuv Yre nhoz jos Điêng Đu, xar Đăk Ngo (Tui Đưc) tưz khơưs puz ntâu tư liêux muôx grê tsuô chor tsêr nghiên cưur, tsêr văn hoar trôngx qơư thâuv sưu tâmx, nul pâuz lus văn hoar M’nông. Zơưv nhiav côngx chiêng, uô nhax cux, hu gâux dân ca, nghi lêr truênx thôngr M’nông… mas ntâu jas lo cưv môngl, cơưv shuv, zos lưu, khangr thangv văn, tuôz nênhs hoar M’nông tsuô fôngx zưl đêz jê.

Mẫn Doanh

5,189
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.