Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm bon lan bu nong iê bu nuyh năm 2017

06/02/2018 14:07 G2T+7

Khăn păng jêng bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm bon lan bu nong iê bu nuyh ta ăp ntil nau pah kan tâm nau rêh, bư jêng ntŏk tâm rnglăp, gĕh nau kan kh’lay tâm nau kan jă đă bon lan n’hanh n’hao nau tâm rnglăp têh ăp bu nong tâm lam n’gor. Ta ăp thôn, bon, buôn, bản, ăp bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan jă đă ndâk njêng bon lan mhe, răk nau way kal e, n’gang ăp ntil nau m’hĭk tâm nau rêh; jă đă bu nuyh bon lan ân nđâp neh gơi bư trong hăn, nkra wâl sam bŭt, tâm nklaih nau văk khan tâm nau rêh bon lan ôi m’hau… Tâm nĕ, ăp gru suy kơl âk ngăn tâm nau kan prăp mray, ntĭm tur chĭng goh goong, tanh rui, k’dŏ mprơ, bư ndơ sa… ân ma phung druh ndăm.

Gru Y K'ri dơi UBBL n’gor ân sam bŭt r’nê yor gĕh âk nau pah kan uĕh tâm Nau jrŭ Trung ương 5 prăp mray ăp ntil nau way tâm bon lan

1. Gru blau lơn Y Kri ta bon Jun Jŭ, xă Ðức Minh (Dak Mil) gĕh âk năm kơl n’hâm soan kan prăp mray n’hanh hao dŏng uĕh ăp ntil nau way kal e bơh Bu Nong. Bơh đah blau tur chĭng goh goong, nkra tay ân chĭng ntaih uĕh, gru Y Kri hôm blau dŏng n’hanh nkra ăp ntil ndơ dŏng uh goh tă bơh n’kar. Che dơi UBBL n’gor đă uănh ntrĕng kơp jêng gru tâm bu nuyh bon lan n’hanh dơi Thủ tướng Chính phủ ân Sam bŭt r’nê ta tâ Rbŭn r’nê bu nuyh gĕh k’hưm, bu nuyh gĕh nau blau, doanh nhân gĕh nau pah kan uĕh bu nong iê bu nuyh lam bri dak năm 2017.

U H’Plơ n’hao uĕh nau blau păng nơm gơi ntĭm ăp ntil nau kan bon lan

2. U H’Plơ ta bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil) dơi bu ntêt tâm ban du mlâm kao uĕh blang ăp nar tâm ăp ntil nau kan tâm nau rêh. Bơh đah lah Bí thư chi bộ bon, u hôm dơi kơp lah du huê gru gĕh nau pah kan uĕh, dơi UBBL n’gor đă uănh ntrĕng kơp lah gru tâm bon lan. U Dơi Kô ranh N’gâng Uănh gai Ủy ban Bu Nong ân Sam bŭt r’nê bu nuyh gĕh k’hưm, bu nuyh gĕh nau blau, doanh nhân gĕh nau pah kan uĕh bu nong iê bu nuyh lam bri dak năm 2017.

Che K’Sớ bư ndrŏng yor tăm ka phê, chiă rong ndrôk

3. Gĕh nau kan blau bư mir jan ba, che K’Sớ ta bon Bu Dơng, xă Quảng Khê (Dak Glong) dơi UBBL n’gor ân Sam bŭt r’nê lah bu nuyh blau bư mir jan ta. Ðah nuih n’hâm gơih, nsrôih n’hanh ŭch nti ôp bu êng, che K’Sớ lĕ gĕh n’sĭt âk ngăn prăk tâm nau kan wăng sa ta r’năk, dôl bư rgâl n’hanh lĕ rgâl âk nau rêh tâm bon lan. Che jêng du huê bu nuyh hội viên gĕh nau pah kan uĕh Tâm nau kan Bu nuyh bư mir jan ba blau n’hanh Nau kan bu nuyh bư mir jan ba tâm kơl lâm nau ji ngot, ntrŭnh o-ach.

Che rêh ta bon N’Jriêng, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) way mĭn joi nau mbơh hưn ta báo gơi mbơh ntĭm nau kan ta bon lan

4. Che K’Wơn, Groi Phung kan Jă đă bu nuyh bon lan ndâk nkra ndơ dŏng tâm bon lan ta xă Dak Nia (Gia Nghĩa) lah du huê bu nuyh tâm 2 he bu nuyh dơi UBBL n’gor ân Sam bŭt r’nê ma ăp phung kan n’hanh bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh jă đă bu nuyh bon lan tâm ntŏk. Tâm nĕ, che lĕ kơl n’hâm soan, mông nar hăn quay phim, ndjôt prăp ăp ntil nau kan răk mray nau way kal e bu nong Mạ, gơi ân bu nuyh bon lan gĭt prăp mray n’hanh n’hao dŏng uĕh nau way kal e bơh bon lan Mạ lah êng n’hanh ăp bu nuyh kan prăp mray nau way…

Che Nông Thanh Hưu ŭch ngăn dŏng nkra đơn tính mprơ then bu nong păng nơm

5. Che Nông Thanh Hưu (deh năm 1950) lah bu nong Tày ta thôn 9, xă Nam Dong (Čư Jŭt) dơi ăp bu gĭt n’hanh moh lah “Gru blau lơn”. Bơh đah blau dŏng, blau nkra ăp ntil ndơ dŏng pâl kal e bơh bu nong păng, che jêng bu nuyh răk mray n’hanh ntĭm ăp ntil nau way mprơ, k’dŏ tâm bon lan. Che dơi UBBL n’gor đă uănh ntrĕng kơp lah Gru bu nuyh bon lan tâm nau kan ndu ndơ dŏng kal e kon bu nuyh tâl 2, năm 2018.

Năm mhe aơ, u Thị Ai lĕ nuih n’hâm nsrôih pah kan nau way tâm n’gor n’hanh bơh tăch n’gor

6. Ðah nau ŭch tâm nuih n’hâm n’hanh nau kan uĕh du huê bu nuyh Bu Nong, gru Thị Ai ta bon Bu Koh, xă Dak R’tih (Tuy Ðức) gơih ngăn pah kan tâm ăp ntil nau kan, nau kan prăp mray nau way kal e bu nong. U gĭt bư ăp ntil trau sa bu nong, ndâk phung pâl tur chĭng, ntĭm nau kan tanh rui ân ma oh nur bu ur tâm xă… Yor nĕ, u dơi bu nuyh bon lan, xă n’hanh n’gor iăt jao pah kan tâm rlong ăp ntil nau way tâm n’gor n’hanh bơh tăch n’gor.

U H’Jang ntĭm ăp kon se jê gĭt nau tanh rui kal e Bu Nong

7. Thị H’Jang, deh năm 1942, bu nuyh Bu Nong ta bon Dak Blao, bon jê Kiến Ðức (Dak R’lâp) dơi UBBL n’gor đă uănh ntrĕng kơp gru tâm bon lan. Lĕ nuih n’hâm tâm nau kan prăp mray, n’hao nau kan tanh rui ân ma oh nur bu ur, U dơi UBBL n’gor ân Sam bŭt r’nê yor gĕh nau pah kan uĕh tâm Nau jrŭ Trung ương 5 n’hanh Sam bŭt n’nê bơh ăp ntŏk ba bă.

U H' Grao lah bu nuyh blau, gĭt ăp ntil ndơ dŏng uh, goh, pâl kal e bơh bu nong păng nơm

8. Âk năm lĕ lăn, đah nau mêr ndơ dŏng pâl bu nong y H’Gao, bu nong Mạ ta bon B’Jơng, xă Dak Som (Dak Glong) dơi ăp bu nuyh tâm bon lan mêr n’hanh iăt tĕng đă hăn tâm rlong nau pâl ta ăp nar rbŭn, nau tâl rlong nau way kal e bu nuyh Mạ tâm n’gor n’hanh bơh tăch n’gor. Lah du huê bu ur gru gĕh nau pah kan uĕh, blau lơn, u dơi bu đă uănh ntrĕng Gru gĕh nau pah kan uĕh.

Gru Y Sim nkra tay chĭng gơi tur ntaih ân uĕh

9. Blau ăp ntil nau tur chĭng, gĭt nkra tay chĭng ân ntaih uĕh n’hanh nkra ăp ntil ndơ dŏng uh, gru Gĕh nau pah kan uĕh Y Sim Eban, bu nuyh R’đê ta bon Bui, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt) lah du huê bu nuyh “nai ntĭm” phung dru ndăm tâm bon. Gru Y Sim dơi UBBL n’gor đă uănh ntrĕng kơp lah Gru bu nuyh bon lan tâm nau kan ndu ndơ dŏng kal e kon bu nuyh tâl 2, năm 2018.

Gru Ðiểu Yre mbơh nau way Bu Nong ta tâ rbŭn tâm rlong nau way uĕh tâm n’gor n’hanh bơh tăch n’gor

10. Lah “bu nuyh gĕh nau prăp mray uĕh” nau way kal e Bu Nong, gru Ðiểu Yre, ta bon Ðiêng Ðu, xă Dak Ngo (Tuy Ðức) lĕ ân âk ntil ndơ kh’lay ma ăp bu nuyh kan mĭn joi, bu nuyh kan nau way prăp, joi nau way kal e Bu Nong. Che lĕ n’hui n’hâm tâm nau kan tur chĭng goh goong, nkra ndơ dŏng uh, mprơ, bư brah lah yang kơt kal e Bu Nong… nĕ âk tâ dơi hăn tâm rlong, hăn nti, mbơh hưn ăp ntil nau way, nau rêh bu nuyh Bu Nong ân bu năch êp ngai.

Mẫn Doanh

5,188
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.