Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Wâl jong kal e bơh bu nuyh Bu Nong

06/02/2018 14:26 G2T+7

Wâl dêh kal e bơh bu nuyh Bu Nong gŭ ntơm bơh u che tât ta oh mon kon sau jong tâm 30 met, gĕh nĕ jong tat 100 met, nĕ dơi bu moh lah wâl jong. Lah tâm wâl gĕh bu nuyh gŭ ur gŭ sai, gŭ r’năk êng, wâl dơi bu nkra jong tay gơi rêh ndrel…

Wâl jong jêng ntŏk rêh 3 – 7 r’năk. Wâl dơi nkra bar đah meh wâl dơi bư tă bơh tơm si kh’lay, nâp, wil, têh du huê bu nuyh ut. Gơi nkra wâl jong bu nuyh bon lan hăn tâm bri kăl tơm si, gle, n’kar, jia… n’hanh zŏ tât du năm mơi wâl dơi nkra jêh. Ăp r’năk gĕh drông ba, ndơ dŏng, ŭnh năk êng. Ăp r’năk jê way gĕh 2 mlâm kêng năk. Bơh năp mpông luh lăp gĕh kêng năk ân ma bu ka lô n’hanh bu năch. Kêng năk bơh kơi ndrông ba ân ma bu ur n’gon piăng, pai trau.

 

Ăp r’năk gĕh drông ba êng

Kêng năk bơh lăp mpông luh lăp lah ntŏk nhâr ŭnh, ntŏk r’năk gŭ n’kôch bri mô rĭ prung mbêt, pai biĕp ân bu năch sa…

Cĭng jêng ndơ dŏng “kh’lay) nĕ dơi bu yông ta ntŏk uĕh ta mpir wâl, gơi ân bu gĭt nau ndrŏng gĕh tâm r’năk

Mẫn Doanh

837
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.