Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuôr không gian văn hoar côngx chiêng đhâu tror uô tơưv lêr hôix

06/02/2018 14:21 G2T+7

Đhâu chor jas tror uô tơưv cxuô lêr hôix, côngx chiêng lo uô puv mênhx banv săc văn hoar truênx thôngr tiv zix, đax săc.

Trơưs xangr ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx, sir zôngv côngx chiêng hur chor nghi lêr, lêr hôix zos chia siz thangv tsuô thiên nhiên haz thor, thangv tssuô tsưr xinhz, pus zơưs, changr pêv tsuô côngx đôngx haz tsuô zus tus khênhx. Suôz côngx chiêng vangv vos hur nghi lêr, lêr hôix tưz zos xur mông tsuôs tsuô côngx đôngx, jêx jos haz zos qox tuôv môngl txus ntux, tsưr xinhz. Không gian văn hoar côngx chiêng nhoz tuz hur saz xangr ntơưv chor nghi lêr truênx thôngr mênhx pêv haz jông gâux nuôr. Muôz côngx chiêng cênhz nghi lêr, lêr hôix zos tsưr ziv tuôr tsês không gian văn hoar côngx chiêng lo xênhr uô trơưs “Tinh thânx UNESCO”.

Nhix chiêng vangv vos hur Lêr côngv đăngs jul ntơưv nênhs M’nông

Suôz chiêng krêz thơưx haz vangv vos hur six nhôngl ntơưv lêr phôngv mor blêx yaz

Iz făngz cxuô jăngx chiêng hur nghi lêr, chor nghêx nhân tsinhv khoz chiêng tos kruô

Suôz chiêng hur lêr siz jênhv jêx jos ntơưv chor minhx cxưx M’nông

Lêr côngv yangr đêx ntơưv nênhs Max, suôz chiêng zos njux plil ntơưv chuôv uô lêr

Đức Hùng

1,134
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.