Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jưx anr Txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên pangz tsôngv box phuôv tsangr luz nênhx

06/02/2018 14:37 G2T+7

Jưx anr Txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên xênhr Đăk Nông lo kra uô ntơưv 20 xar ntơưv 4 hênhx: Đăk Song, Đăk Glong, Tui Đưc haz Krông Nô.

Jưx anr muôx ntâu pơưk phênhv: Phuôv tsangr cơ sơv hax tângx cxênhx xar haz jêx jos, cơ sơv hax tângx txuôs nzir cxênhx hênhx; cxangz nzir năng lux haz truênx thông; phuôv tsangr luz nênhx truôx đrênhk… Tiv zix, pơưk phênhv phuôv tsangr uô nênhx truôx đrênhk pangz kra uô lo jê 500 jưx anr zâu, pangz minhx cxưx nênhs tsơưs, chor tsêr pluôs uô nênhx jông đuô. Txix shông 2014 txus nuôr, muôx li 23.000 tsêr lo sir zôngv ntơưv jưx anr; hur ntơư, yangx 9.500 tsêr pluôs, 1.750 tsêr jê pluôs, 10.200 tsêr minhx cxưx nênhs pluôs. Đhâu chor mô hinhx chos kôngz, zus tsax lo pangz, tsôngv box muôx cơ hôix hlôngr yaz luz nênhx, luz nênhx jông đuô. Pêx xênhv luz saz hlôngr xangr, laiv tsês cêr uô nox uô hâuk kuz tsi huv, pâuz muôz khoa hocx cir thuôx lus uô nox uô hâuk…

Chuôz zis pluôs xar Quangv Tâm (Tui Đưc) trâu saz tu mô hinhx chos su su zos jưx anr pangz

Tsi tangs pangz nôngz, jưx anr tsinhv tsov cưv kra cir thuôx, pangz krâur nox xuz thơưx tsuô chor tsêr zus tsax

Tsôngv box jos Thanh Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô) nhênhx nhux đăngs nôngz ntơưv jưx anr

Tsôngv box M’nông xar Đăk Ha (Đăk Glong) shir phangz thâuv pangz cxik tưz shang nhuôs muôx cxangz tsax cxu

Jưx anr pangz nôngz, cir thuôx haz pangz hêx thôngr tsuôk đêx muôx grê tsuô chor chuôz zis chos jâuz krưr xar Thuânx Hax (Đăk Song)

Mẫn Doanh

411
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.