Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlôngr yaz nhoz xar buôs đriv Thuâx Hax

06/02/2018 14:37 G2T+7

Xar Thuânx Hax (Đăk Song) muôx 1.725 tsêr, yangx 6.980 tus nênhs, muôx 13 zangv minhx cxưx nhoz uô cê sâuv 9 jos.

Lo pangz ntơưv Đangv, Têz qơưs txix ntâu tsangz cxênhx, jưx anr pangz, cênhz gruôl, ndi trux hur uô nox uô hâuk, luz nênhx tsôngv box ziv hnuz ziv ndê trux haz tâu jông. Nhis nuôr, 92% cêr môngl đhâu jêx jos lo luôv mox nhex, hêx thôngr cưx đêx, pangx tênhz lo đâux tư iz phuôv…, chia pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr, cxangz nzir nhiax txas. Zos li, chor tsêr nênhs pluôs txus tangs shông 2016 txu 6,3%; chor tsêr nênhs muôx, bluô nux ziv hnuz ziv cxangz nzir; sâu fênhx đrăngz lo 24 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; shuv xinhz hur shông cơưv lo 100%...

Shuv xinhz minhx cxưx Chu nhoz jos Đâmx Giov lo zov chênhr, tox điêux ciênx chia cơưv shuv

Tramx y têr xar lo cxiv tsang, đap ưngr nhu câux njuôl, khu moz ntơưv pêx xinhv

Chor angr chos kôngz ntêr nôngz nhôngl ntơưv xar lo yangx 3.000 ha; hur ntơư, cax phê 1.870 ha, phưx txoz 1.163 ha

Pangz tsax cxu, kaz us cxangz nzir đhâu cxuô shông, đrul 42.000 tus haz ziv hnuz ziv lo hlôngr noongz yaz chia chox lus grê ntâu đuô

Nênhs kôngz Thuânx Hax chos jâuz, kos, txir chia sâu cxangz nhiax txas

Chuôz thênhx truôx, ntâu chuôz zis Chu nhoz Thuânx Hax tưz zuôr lo yêz ô tô chia lo cheix môngl lus

Hêx thôngr cêr, pangx tênhz têz qơưs lo đâux tư iz phuôv txus cxuô jêx jos

Y Sơn

374
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.