Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đôcx đaor nghêx thuôx tsâus tươngx ntông dân gian ntơưv tsôngv box Têi Nguên

06/02/2018 14:17 G2T+7

Thâuv nzur, Têi Nguên muôx iz nênx nghêx thuôx tsâus ntông dan gian đôcx đaor. Nghêx nhân tsâus ntông zos chor nênhs los đôngx têk tsơưx nhoz cxuô jêx jos.

Cxuô zangv khôngv zôngv chia tsâus ntông los six zôngx ziv zos tâuk, tsâus, xax gacx, cơư têk. Tangs nro chor tươngx por lênhx tsâus shênhv luz nênhx chiax nhoz uô nox uô hâuk txus sinh hoatx côngx đôngx xưs li: Kuôl pux tuôr njaz, nav puôs nhuôs, khoz đruôl côngx chiêng, không khir lêr hôix lov jêv ntưl ntơưv jêx jos los sis shênhv cxuô zangv tsax nhoz hur hangr jôngr… Tươngx ntông tsinhr lo tsôngv box Têi Nguên zôngv uô jông gâux hur lêr pơưk nzang, tso uô tươngx tsêr nzang, uô jông gâux tov ntêx trôngx lôngl jêx jos los sis tso tov ntêx tsêr truênx thôngr.

Tươngx ntông tso hur tsêr nzang ntơưv tsôngv box minhx cxưx Ê đê

Đrul tus tươngx ntông lux lo zôngv tso nhoz qơư trang trongs hur jos, mas tsuv muôx sangr tox, tiv miv côngv tsưr ziv ntơưv ntâu nghêx nhân

Nghêx nhân Y Ân B’ya, minhx cxưx M’nông nhoz jos Phur Lơix, xar Quangv Phur (Krông Nô) trâu saz njo chia uô tar tus tươngx “Đaik lur njuôl”

Nênhs Gia Jrai (Gia Lai) tsâu tươngx ntông

Nênhs K’Ho (Lam Đôngx) tsâus tươngx ntông

Y Krăk – Đức Hùng

1,200
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.