Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đangv haz Têz qơưs tsinhr mor yuô, cxoz cxơưx txus tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

06/02/2018 14:07 G2T+7

Hur shông đhâu, iz făngz trâu saz ndê trux ntơưv pêx xinhv, Đangv haz Têz qơưs, cxuô cxênhx, nganhx, đoanx thêv Trung ương haz trôngx qơư tưz los six mor yuô, côngv têk cxươz grang luz nênhx tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs…

1. Hnuz 14/1/2017, hur jas yangv haz uô nuv ntơưv xênhr Đăk Nông, Wiv viên Bôx Tsinhz chei, Phor Thuv tươngr Thươngx trưx Chinhr phuv Trương Hoax Binhx tưz tuôx yangv chor đônx biên phongx, puz nux chor nênhs chinhr sach, nanx nhân tsât đôcx da cam, shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs pluôs hlang txov nhev.

Phor Thuv tươngr Thươngx trưx Trương Hoax Binhx đrul thơưx chox xênhr khơưs puz 50 luz yêz tuôv tsuô shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs pluôs hlang tsov nhev sâuv thangx tsangv xênhr. Ảnh: Đức Diệu

2. Hnuz 12/1/2017, Wiv viên Trung ương Đangv, Phor Thuv tươngr Chinhr phuv Trinhx Đinhx Dungr uô thơưx Pangz côngz txux ntơưv Chinhr phuv yangv haz uô nuv ntơưv xar Nhân Cơ, Tsêr mair Alumin Nhân Cơ, Jưx anr Tsêr mair Điênx phênhz zangx thêv Đăk Nông. Phor Thuv tươngr tưz njiz, yangv pux tuz nhuôs pêx xinhv lus tinhx hinhx phuôv tsang cinh têr, tsôngv langx, luz nênhx chiax nhoz nôngz nhôngl đhâu; khơưs puz nux tsuô iz cxa chuôz zis pluôs, uô nênhx txov nhev hênhr, nênhs muôx côngz bê nhoz trôngx qơư.

Phor Thuv tươngr khơưs nux chuôz zis pluôs, chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs txov nhev xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp). Ảnh: Đức Diệu

Phor Thuv tươngr Chinhr phuv Trinhx Đinhx Dungr yangv, đênhr saz chuôz zis zơưv Điêuv N’Tơi, nênhs muôx côngz bê jos Bux Dâp, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp). Ảnh: Đức Diệu

3. Hnuz 14/4/2017, Pangz côngz txux ntơưv Cuôr hôix zos Đaix tươngr Đôr Bar tix, WV Trung ương Đangv, phor Tsuv tinhx Cuôr hôix yangv, uô nuv ntơưv Trung đoanx 720 – Binh đoanx 16, xar Đăk Ngo (Tui Đưc). Pangz côngz txux tưz môngl yangv, puz nux chor nênhs lâul jêx jos, tsưr jos tiv zix hur thangx tsangv jưx anr cinh têr cuôr phongx ntơưv Trung đoanx 720; yangv chor chuôz zis uô nox uô hâuk coz, tsôngv box Môngz ntơưv trôngx qơư.

Pangz côngz txux khơưs nux chor nênhs lâul jêx jos, tsưr jos tiv zix. Ảnh: Bảo Ngọc

4. Hnuz 19/12/2017, Tôngv cux An ninh – Bôx Công an cênhz đrul trôngx qơư Tsov cưv tsangz cxênhx “Krơưs gưv siz hluz” ntơưv xar Đăk Nia (Gia nghiar). Tsangz cxênhx khơưs puz 10 luz tsêr siz hluz, muôx grê 50 chơưx nhiax/1 luz; puz 230 poz nux tsuô chor chuôz zis chinhr sach, nênhs lâul jêx jos muôx côngz bê, chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs…

Thươngx tươngr Tô Lâm, Wiv viên Bôx Tsinhz chei, Bôx trươngv Bôx Công an khơưs biêuv trưng puz tsêr haz nux tsuô minhx cxưx nênhs tsơưs. Ảnh: Phan Tân

5. Hnuz 19/10/2017, ntơưv thix xar Gia Nghiar, Wiv ban Minhx cxưx cênhz đrul Hôix đôngx Minhx  ntơưv Cuôr hôix, WBPX xênhr haz Ngân hangx Kangz ntux tsov cưv “Diênr đanx xuc tiênr hơpx tac công tư hur phuôv tsangr minhx cxưx nênhs tsơưs thangx tsangv Têi Nguên shông 2017”. Hur khuân khôv tsangz cxênhx, Bôx trươngv, Tsuv nhiêms Wiv ban Minhx cxưx Đôr Văn Chiênr yangv seiz mênhx pêv chor mô hinhx trang traix njuôz ntơưv hênhx Đăk Song. Hur ntơưs côngs nhênhx tiv zix zos tsôngv box nênhs tsơưs, lo kra uô nuv huv tsuô mô hinhx phuôv tsangr kôngz lông trơưs công nghêx cao.

Bôx trươngv, Tsuv nhiêms Wiv ban Minhx cxưx Đôr Văn Chiênr tuôx yangv seiz mô hinhx trang traix njuôz ntơưv jos 10, xar Nâm N’Jang (Đăk Song). Ảnh: Tư liệu

6. Hnuz 6/9/2017, Pangz côngz txux zos đôngx chir Nguênr Xuân Cươngx, WV Trung ương Đangv, Bôx trươngv Bôx Nông nghiêpx & PTNT ntâus thơưx tưz tuôx yangv haz uô nuv ntơưv xênhr Đăk Nông. Pangz tưz tuôx yangv seiz, cxênhz yuôx iz cxa mô hinhx uô nox nông nghiêpx công nghêx cao ntơưv chor hênhx Đăk Mil, Đăk Song haz Tui Đưc.

Bôx trươngv Bôx Nông nghiêpx & PTNT Nguênr Xuân Cươngx yangv seiz chor mô hinhx uô nox ntơưv pêx xinhv. Ảnh: Đức Hùng

7. Hnuz 26/5/2017, Pangz côngz txux zos đôngx chir Trương Mir Hoa, nguên Phor Tsuv tinhx Têz qơưs, Tsuv tinhx pênhr hocx bôngv Vưx A Dinhr tưz muôx jas yangv, khơưs hocx bôngv haz khơưs puz tsêr siz hluz ntơưv xênhr Đăk Nông. Pangz tưz khơưs puz 3 luz tsêr siz hluz, grê iz luz 50 chơưx nhiax tsuô 3 ziv minhx cxưx nênhs tsơưs uô nênhx txov nhev nhoz xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp); 65 poz hocx bôngv tsuô 65 shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv oz hênhx Krông Nô, Chư Jut, đrul tangs nro grê yangx 58 chơưx nhiax.

Khơưs tsêr siz hluz haz nux tsuô chor chuôz zis minhx cxưx nhoz xar Quangv Tinr. Ảnh: Đặng Hiền

Đôngx chir Trương Mir Hoa khơưs hocx bôngv tsuô chor cưr shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs. Ảnh: Đặng Hiền

8. Chia đênhr saz, pangz chor nhuôs zâu môngr tsi jông sir jul ndê trux hur cơưv shuv haz luz nênhx, uô trơưs saz xangr ntơưv zus, hnuz 10/9/2017, Hôix Por vêv chei nhuôs zâu Viêtx Nam tsov cưv Tsangz cxênhx “Tơưk puv cêr saz xangr”, khơưs puz 200 poz nux, 50 poz hocx bôngv, 6 luz yêz tuôv tsuô chor cưr shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs, thuôx chor txov nhev tiv zix ntơưv hênhx Đăk R’lâp.

Khơưs puz nux shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs

Shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs nhênhx nux haz yêz tuôv. Ảnh: Phan Tân

Mẫn Doanh (t.h)

5,234
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.