Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pus Thix Thuiv uô bluô nux ntơưv chos cax phê haz phưx txoz

06/02/2018 14:26 G2T+7

Lo cxuô cxênhx chinhr cuênx trôngx qơư pangz pênhr, krê ntâu lơp kra cir thuôx chos kôngz mas chuôz zis pus Thix Thuiv, minhx cxưx M’nông nhoz jos B’lân, xar Đăk Môl (Đăk Song) tưz xair cax phê haz phưx txoz chia phuôv tsangr chuôz thênhx.

Txus nuôr, chuôz zis pus muôx 3 ha cax phê, 200 tsoz phưx txoz haz 3 sox angr lax chos 2 chiv/shông. Zos đâux tư, tu trơưs cir thuôx mas fênhx đrăngz iz shông, uô kangz yưx chi phir, chuôz zis pus sâu lo jê 300 chơưx nhiax. Txix ntơư, chuôz zis pus muôx điêux ciênx zus tuz nhuôs cơưv shuv, ndê uô bluô nux haz lo côngs nhênhx zos chuôz zis nênhs kôngz cxênhx hênhx, xênhr ntâu shông tsi tsês.

Zos uô jông ntu tu mas 200 tsoz phưx txoz ntơưv chuôz zis pus Thuiv hluz, hlangr jông

Ntuô đrox, nyuô chik tsi zov chênhr chia cax phê hluz jông

Pus Thix Thuiv hlôngr yaz vangx cax phê txi tsi jông bâuv lu njil

Cinh têr truôx, chuôz zis pus muôx nhiax uô tsêr truôx khor đangr pho

Minh Huyền

355
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.