Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jăngx lus tâuv Phôngv shông yaz 68 ntơưv Lâul Hôx
 • 06/02/2018 14:07
 • Thâuv tsinhv nhoz, Lâul Hôx tsinhr has lus tâuv phôngv Tsaz txus tangs nro tsôngv box, canr bôx, chiênr sir hur six hơưv shông yaz lus txus. Txus luz six hơưv thiêng liêng ntơư, txix chor nênhs lâul phưx txưr plâuz hâu đơưz pâuk txus chor nhuôs zâu, hur tuôz si por lênhx nhoz njal tu nôngl suô has lul thiêt tha ntơưv Lâul.
 • Phôngv Đangv 88 shông yaz
 • 06/02/2018 14:07
 • Hnuz 3/2/1930, Đangv Côngx sanv Viêtx Nam lo cxiv tsang. Jê chuôx thâpx civ đhâu, hur chox kra ntơưv Đangv, pêx xinhv pêz tưz uô tar Cach mangx Hli Ziv 1945, cxuôv tsês tangs nro chêr đôx thưx dân phong ciênr, cxiv tsang Têz qơưs Viêtx Nam Dân chuv Côngx hoax (nhis nuôr zos Têz qơưs Côngx hoax xar hôix chuv nghiar Viêtx Nam); ntâus zênhx cxuô jas chiênr tranh xâm lươx, uô tar sưx nghiêpx jaiv phongr minhx cxưx, thôngr nhât têz qơưs; tiênr hanhx công cuôx hlôngr yaz, cxiv tsang chuv nghiar xar hôix haz por vêv truôx đrênhk nênx đôcx lâpx minhx cxưx.
 • Chor gương minhx cxưx nênhs tsơưs têu biêuv hur shông 2017
 • 06/02/2018 14:07
 • Ntơư zos chor gương minhx cxưx nênhs tsơưs tiêu biêuv sâuv ntâu făngz hoatx đôngx ntơưv luz nênhx tsôngv langx, zos qơư côngv saz, nênhs muôx grê zov chênhr hur hâux lưv kruôz ntuôl pêx xinhv haz cxiz chênhr pơưk côngv saz cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv xênhr. Ntơưv chor jêx jos, chor gương nênhs nuôr zos hâur pâuk hur cxuô jas kruôz hu cxiv tsang cinh têr, luz nênhx văn hoar, phangx tangr têx nanx tsôngv langx; kruôz hu pêx xinhv tsês angr uô chor công trinhx công côngx, hoax jaiv ntâu cêr plâuz ntul hur côngx đôngx pêx xinhv… Tiv zix, chor nghêx nhân pangz ntâu hur por phưv tsês, phat hui, kra côngx chiêng, ntul ntâuz txaix, suôz nhax dân jan, cxuô zangv krâur nox… tsuô cxênhx hluôs.
 • Tsêr ntêr thuênx thôngr ntơưv nênhs M’nông
 • 06/02/2018 14:26
 • Luz tsêr trêtx truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông tuz muôx đhâu ntâu cxênhx ntêr muôx 30m, têx thâuv muôx 100m, mas lo hu uô tsêr ntêr. Thâuv tưs hur tsêr muôx nênhs zuôr pux zuôr zơưs, phai ziv yaz, luz tsêr lo tsuôs ntêr cxangz chia nhoz uô cê…
 • Pus Thix Thuiv uô bluô nux ntơưv chos cax phê haz phưx txoz
 • 06/02/2018 14:26
 • Lo cxuô cxênhx chinhr cuênx trôngx qơư pangz pênhr, krê ntâu lơp kra cir thuôx chos kôngz mas chuôz zis pus Thix Thuiv, minhx cxưx M’nông nhoz jos B’lân, xar Đăk Môl (Đăk Song) tưz xair cax phê haz phưx txoz chia phuôv tsangr chuôz thênhx.
 • Zov chênhr, tu haz phat hui vai tsox nênhs ntâu shông
 • 06/02/2018 14:37
 • Nhis nuôr, tangs nro xênhr muôx yangx 27.000 hôix viên Hôix Nênhs ntâu shông. Cxuô nganhx, cxuô cxênhx hur xênhr tsinhr zov chênhr, tu txus luz nênhx vâtx tsât, tinh thânx, pangz nênhs ntâu shông uô nênhx shir phangz, muôx jul, phat hui vai tsox ntâu shông – uô ar tsov jông.
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.