Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau rŏ Lah uĕh yan kao 68 bơh Wa Hồ
 • 06/02/2018 14:07
 • Hôm e rêh kal e, Wa Hồ way rŏ lah uĕh Têt tât tâm lam bon lan, kan bộ, ka han ta mông rgâl năm mhe. Tâ mông năm r’gâl nĕ, ăp bu nuyh ranh têp sŏk njra tât ta kon se jê, ăp bu nuyh saơ nuih n’hâm hâk hâk ngăn lah iăt ngơi răm, ŭch ma bu nuyh bon lan bơh Wa.
 • Hâk Ðảng 88 năm yan Kao
 • 06/02/2018 14:07
 • Lơ 3/2/1930, Ðảng Kộng sản Việt Nam dơi ndâk njêng. Dăch tât sĭn ch’hât năm, yor Ðảng ntĭm gai, bu nuyh bon lan lĕ dâk tâm lơh Kăch mạng khay Pham 1945 lĕ jêh tâm lơh, lâm lơi lĕ rngôch nau rêh bư dĭk, ndâk njềng bri dak Việt Nam Bu nuyh bon lan bư tơm Kộng hòa (abaơ lah Bri dak Kộng hòa bon lan bư tơm bri dak Việt Nam); dơi lơh ăp ntŏk bu pit bri dak, dơi kan jêh nau tâm lơh tâm su sŏk lơi bri dak he nơm, kluôn lĕ bon lan; ndâk nau kan plăch rgâl mhe, ndâk njêng nau kan bon lan bư tơm bri dak nâp nâl mô dơi ân bu pit.
 • Ăp bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm bon lan bu nong iê bu nuyh năm 2017
 • 06/02/2018 14:07
 • Khăn păng jêng bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm bon lan bu nong iê bu nuyh ta ăp ntil nau pah kan tâm nau rêh, bư jêng ntŏk tâm rnglăp, gĕh nau kan kh’lay tâm nau kan jă đă bon lan n’hanh n’hao nau tâm rnglăp têh ăp bu nong tâm lam n’gor. Ta ăp thôn, bon, buôn, bản, ăp bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan jă đă ndâk njêng bon lan mhe, răk nau way kal e, n’gang ăp ntil nau m’hĭk tâm nau rêh; jă đă bu nuyh bon lan ân nđâp neh gơi bư trong hăn, nkra wâl sam bŭt, tâm nklaih nau văk khan tâm nau rêh bon lan ôi m’hau… Tâm nĕ, ăp gru suy kơl âk ngăn tâm nau kan prăp mray, ntĭm tur chĭng goh goong, tanh rui, k’dŏ mprơ, bư ndơ sa… ân ma phung druh ndăm.
 • Wâl jong kal e bơh bu nuyh Bu Nong
 • 06/02/2018 14:26
 • Wâl dêh kal e bơh bu nuyh Bu Nong gŭ ntơm bơh u che tât ta oh mon kon sau jong tâm 30 met, gĕh nĕ jong tat 100 met, nĕ dơi bu moh lah wâl jong. Lah tâm wâl gĕh bu nuyh gŭ ur gŭ sai, gŭ r’năk êng, wâl dơi bu nkra jong tay gơi rêh ndrel…
 • U Thị Thủy bư ndrŏng yor tăm ka phê n’hanh tiêu
 • 06/02/2018 14:26
 • Dơi ntŏk kan ma bu nuyh bon lan ân manh prăk, pơk ăp jrô ntĭm nau kan srih tăm nĕ r’năk u Thị Thủy, Bu Nong ta bon B’lân, xă Dak Mol (Dak N’Soong) lĕ ruăh tơn ka phê n’hanh tiêu gơi tăm n’hao nau wăng sa.
 • Mĭn chiăng, mât rong n’hanh n’hao uĕh nau kan ma bu nuyh ranh âk năm
 • 06/02/2018 14:37
 • Abaơ, lam n’gor gĕh rlau 27.000 hội viên M’bŭch kan Bu nuyh ranh âk năm. Ăp ntŏk kan, ăp gưl kan tâm n’gor mĭn chiăng, mât rong tât tâm nau rêh nuih n’hâm, ân ndơ dŏng, kơl bu nuyh ranh âk năm rêh m’ak, rêh uĕh lăng săk jăn, n’hao nau kan uĕh bu nuyh ranh âk năm – pah kan ân uĕh ân oh mon kon sau iăt tĕng.
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.