Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yan kao Kỷ Hợi 2019 – lĕ tât 50 năm Wa Hồ rŏ sam bŭt lah uĕh mông Têt

24/01/2019 09:36 G1T+7

Têt Kỷ Hợi 2019 aơ lah lĕ tât 50 năm Wa Hồ rŏ sam bŭt lah uĕh mông têt Yan kao Kỷ Dậu 1969.

Hôm e rêh, Wa Hồ lĕ nuih n'hâm dơh dăch n’hanh ŭch ma bon lan bu nong iê bu nuyh

Prăm chhât năm lĕ lăn, ăp tâ têt tât yan kao sĭt, he mô hôm tăng wa rŏ nau lah uĕh têt bơh Wa ndơp ma bon lan, ka han lam bri dak n’hanh jrŏng rnoi ta bri dak bơh tach. Yor nĕ, lĕ lăn pram chhhât năm lĕ lăn, m’nĭt wơt năm mhe n’hanh năm ơm lah tâ jêng he kah gĭt Wa. Yan kao Kỷ Hợi 2019 ât kơt rĭ dĭng, bơh năp ntŏk bư brah kah gĭt ma jrŏng rnoi, he kah gĭt nau rŏ lah uĕh mông têt Wa rŏ lor ma khĭt.

Năm lĕ lăn gĕh âk nau dơi pah kan uĕh

Năm aơ tâm lơh gâp mĭn lah he dơi lơh jêng

Yor nĕ he tâm lơh sŏk lơi bri dak, ân nau rêh he uĕh

Lơh ân My du, lơh ân nguỵ khĭt

Dâk hăn tâm lơh! Hơi ka han, hơi bu nuyh bon lan.

Bắc – Nam rgŭm m’ak ngăn yan kao.

N’hanh ma ăp ntil nau rŏ lah gĕh sa têt năm 1967 n’hanh 1968, nau rŏ lah uĕh sa têt 1969 lĕ dơi nhạc sĩ njêng jêng nau mprơ, bư gĕh du ntil nau mprơ yan kao dŭt ma uĕh. Aơ jêng nau ntênh đă, n’hưch lam Ðảng,lam bu nuyh bon lan, lam ka han dâk hăn tâm lơh đah My gơi sŏk lơi bri dak neh ntu he nơm, kluôm lĕ bri dak jêng du ntŏk, Bắc – Nam rgŭm m’ak ngăn yan kao.

Bảo Ngọc (t.h)

9,539
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.