Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kho ao nchoh kal e bơh bu ur Dao chăng ta xă Dak Wil

24/01/2019 10:31 G1T+7

Bon lan bu nuyh Dao ta xă Dak Wil (Čư Jŭt) abaơ gĕh 244 r’năk đah lơ 1.000 bu nuyh, tâm nĕ gĕh âk bu nuyh Dao chăng.

Kho ao nchoh bu ur bu nuyh Dao chăng ta aơ uĕh ngăn đah ăp ntil nau uĕh êng tâm nau jĭng tanh kao rup, mô gĕh tâm kơt ma kho ao bu nong ba bă. Kho ao nchoh kal e bơh bu ur Dao chăng gĕh ao, kho, siăm klôn bôk, rse bŭt n’hanh drăp ndơ bư uĕh. Kho ao gĕh 5 mau: Chăng, nglang, r’mĭt, ôch, ndrêh, tâm nĕ mau chăng dơi bu dŏng âk. Tĕng nau way bu nuyh Dao chăng, mau chăng ân gĕh nau uĕh lăng, đăp mpăn, nau hơm răm n’hanh bư n’hao nau dăng n’hâm soan ân ma kon bu nuyh.

Kho ao nchoh kal e bơh bu nuyh Dao chăng ta xă Dak Wil

Dŭng cheng bu nuyh Dao chăng dơi bu jĭng uĕh ngăn n’hanh dơi bu ndjôt ta săk gơi chê drăp ndơ kh’lay

Drăp ndơ bư uĕh bơh bu ur Dao gĕh kông n’hanh nhoong

Mỹ Hằng

721
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.