Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jông gâux plâuz hâu kuôl pux Mông Txaix

24/01/2019 10:31 G1T+7

Kuôl pux Môngz muôx pêz zangv kơưs plâuz hâu tsuô 3 zangv Môngz Txaix, Môngz Đơưz haz Môngz Đuz. Hur ntơư, kuôl pux Môngz Txaix kơưs plâuz hâu los six jông gâux haz muôx grê zor zux tuz nhuôs tiv zix hlo.

Chor lênhx nav Môngz Txaix tsinhr khơưs haz tsês chia chor plâuz hâu hlê ntơưv zus nhuôs khơưs chia tsuô iz kror. Thâuv lo ntâu txux plâuz hâu mas lênhx nav chox lus txuôl, xuôz uô têx têk lux. Hluz lus, chor hluôs gâux Môngz Txaix pâuz lo chor nuv cưs nav uô haz pâuz khơưs chor plâuz hâu hlê pôngz ntơưv thâuv njil plâuz hâu los sis jơưr tâuz hâu chia xuô uô têx txux ntêr kơưs ntâu ndil sâuv tâuz hâu uô jông gâux plâuz hâu. Kuôl pux Môngz Txaix kơưs têk plâuz hâu ziv lux mas ziv jông gâux haz khangv đinhs tus kuôl pux ntơư ziv yênhx nênhs.

Lênhx nav kruôz kra nhuôs tsuv gruôl, khơưs chor plâuz hâu hlê chia tsês

Chor plâuz hâu tưz txuôs xuôz lo kơưs cênhz plâuz hâu tas uô iz têk lux, jông gâux sâuv tâuz hâu kuôl pux Môngz Txaix

Plâuz cênhz đreiv khâuz ndơưk truênx thôngr ntêr lus ntơưv hluôs gâux Môngz Txaix

Minh Huyền

641
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.