Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlang đhâu yeiz pluôs zos chos jâuz zus cangz

24/01/2019 10:09 G1T+7

Shông 2016, Jưs anr txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên kra mô hinhx chos jâuz zus cangz phuôv tsangr sinh cêr tsuô chor chuôz zis pluôs nhoz jos B’Srê B, xar Đăk Som (Đăk Glong).

Xuz thơưx, Jưs anr pangz cxiv tsang pơưk LEG (pơưk côngv saz nhiav) chos jâuz zus cangz tsuô 15 lênhx, txus nuôr tưz phuôv tsangr txus 31 lênhx haz hlôngr ntơưv pơưk uô tôv chos jâuz zus cangz đrul chor angr chos yangx 10 ha. Iz făngz pangz nôngz cang, qir, nzeix ntông…, jưs anr tsinhv tsov cưv yangz shuv cir thuôx zus cangz, tuôr tsês haz phuôv tsangr sinh cêr tsuô chor chuôz zis tuôx côngv.

Jos B’Srê B muôx yangx 10 ha angr chos jâuz cangz

Iz hnuz puz cangz nox 1 pluôs tangs cis, 1 pluôs tsâus ntux chia txâus tsât jinh jươngr

Pêx xinhv tov đrâu jos tuôx seiz, cơưv shuv tsưr ziv zus cangz

Uô lo tar ntơưv Jưs anr zus cangz, ntâu chuôz zis sâu lo txix 10 – 25 chơưx nhiax/hli

A Trư - Y Krăk

992
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.