Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor nghês nhân “tuôr hluôr tơưk” tsuô nghêx ntul ntâuz txaix ntơưv minhx cxưx

24/01/2019 10:25 G1T+7

Tangs nro xênhr muôx yangx 650 lênhx nênhs pâuz ntul ntâuz txaix. Bâuv saz nhiav haz sir jul tsuô văn hoar zus minhx cxưx, ntâu kuôl pux M’nông, Ê đê, Mas tưz ntâus ntêx hur tuôr tsês ntul ntâuz txaix.

Cênhz đrul kruôz hu, pangz ntơưv cxuô nganhx, cxuô cxênhx, nghêx ntul ntâuz txaix lo chor nghês nhân tuôr tsês, phat hui. Chor nghês nhân cuz saz, txơưx, tiv zix tsinhv trâu saz côngv kra nghêx tsuô cxênhx hluôs tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz cxuô jêx jos, trôngx qơư; pangz cxơư cuz saz tưs hox, nhiav net văn hoar tiv zix ntơưv minhx cxưx.

Pus H’Run nhoz jos Trum, xar Tâm Thăng (Cư Jut) cuêt tinhv tuôr tsês nghêx truênx thôngr ntơưv zus minhx cxưx, ntâu côngs tuôr tsês đax trưng ntâuz txaix Ê đê, tror uô tơưv haz phuôv tsangr nghêx

Pus H’Đă Êya nhoz jos Nui, xar Tâm Thăngr (Cư Jut) muôx cir năng ntu ntâuz txaix hênhr, uô lo ntâu zangv pangx ntâuz

Pus H’Hương, minhx cxưx Ê đê nhoz jos Trum, xar Tâm Thăngr (Cư Jut) has mas, nghêx ntul ntâuz txaix tsi tangs uô lov jêv, tuôr tsês banv săc minhx cxưx mas tsinhv sâu lo nhiax cxas tsuô chuôz zis

Pus Thix Byoih nhoz jos Bu Koh, xar Đăk R’tih (Tui Đưc) tsinht hlôngr yaz, uô ntâu zangv sanv phâmv, cơưv shuv tsưr ziv sir zôngv mair xơưk uô lo chor sanv phâmv ntâuz txaix yaz, đap ưngr nhu câux nênhs zôngv

Shông tưz ntâu tangz sis pus H’Nia, minhx cxưx Mas nhoz jos 1, xar Quangv Khê (Đăk Glong)  tsinhr cuz saz, môngl côngv chor hoax đôngs cis txus hâux lưv tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix

Nghês nhân ưu tur Thix Ai (sang xik), minhx cxưx M’nông nhoz jos Bu Koh, xar Đăk R’tih (Tui Đưc) zos nghês nhân ntul ntâuz txaix tiv zix ntơưv trôngx qơư. Thix Ai trâu saz nrar cơưv cir thuôx ntul ntâuz txaix ntơưv cxuô zangv minhx cxưx txix li tôngx xur, changz xur, ntul…  chia grul lur six hơưv, chi phir, nguên liêus uô lo sanv phâmv ntâuz txaix ntơưv zus

Muôv H’Binhx, minhx cxưx Mas nhoz jos N’Jriêng, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) zos iz hur chor nênhs hluôs cuz saz đrul nghêx ntul ntâuz txaix. Muôv kruôz hu tix viv cxiv tsang iz tuv ntul ntâuz, iz cê chia tuôr tsês nghêx ntul ntâuz truênx thôngr, iz cê uô muôx nuv sâu cxangz nhiax txas tsuô kuôl pux hur jos

Đrul oz cxaik têk txơưx, chor pangx ntâuz truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông tưz lo pus H’Pơh jos Bu Pah, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) uô lo jông yangx, jông seiz sâuv cxuô pênhr ntâuz

Hồ Mai

777
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.