Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phôngv Đangv 89 luz tsaz đrul ntâu thăngr lơis

24/01/2019 09:39 G1T+7

Buô shông 2019 pêz têz qơưs môngl đhâu 89 luz tsaz muôx Đangv Côngs sanv Viêtx Nam cuang vinh chox kra. Txix shông 1930, muôx Đangv, chox kra tangs nro minhx cxưx sơưr ntâus tsangv, ntâus zênhx 2 jas tsangv tros tir thưx jân phap haz đêr kuôr Mir; por vêv tangs nro đêx angr ntơưv Têz qơưs hur cxuô jas ntâus tsangv buôs đriv. Đhâu 30 shông hlôngr yaz (txix shông 1986), hur chox kra ntơưv Đangv, pêz têz qơưs tưz muôx ntâu thanhx tưus lux yangx, ziv hnuz ziv khangv đinhs lo keiz qơư sâuv kangz ntux.

Uô trơưs lus kra haz Lus tsês ntơưv Lâul Hôx, chor shông đhâu pêz Đangv haz Têz qơưs tưz los six zov chênhr txus hâux lưv minhx cxưx, minhx pêv zos muôx đươngx lôir, chuv trương, chinhr sach tsinhz tas, huv six, minhx pêv pangz chor minhx cxưx nênhs tsơưs has tsongs, tsôngv box thangx tsangv har txưr, tox saz, thangx tsangv txov nhev tiv zix has jiêng lus phuôv tsangr cinh têr – tsôngv langx, tuôr tsês, phat hui văn hoar truênx thôngr tiv zix ntơưv cxuô minhx cxưx… Cêt cuav chox los six lux, ntơưv zos luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs lo hlôngr tsangr haz cxangz ndê mênhx pêv. Zor zux - đox tos, văn hoar, y têr por lênhx hlôngr yaz, cêr côngv saz cxuô minhx cxưx ziv hnuz ziv truôx đrênhk… Thanhx cuav sâuv txuôl nzir khangv đinhs cêr chox kra zos ntơưv Đangv lus phuôv tsangr têz qơưs has tsongs, hâux luwv minhx cxưx has jiêng; uô trơưs zos lus kra ntơưv Lâul Hôx lus côngv saz minhx cxưx: Côngv saz, côngv saz, côngv saz ntâu/Uô tar, uô tar, uô tar ntâu.

Tôngv Bir thư, Tsuv tinhx Têz qơưs Nguênr Phur Trongs yangv minhx cxưx nênhs tsơưs xar Dur Kmăl, hênhx Krông Ana, xênhr Đăk Lăk tsuô hli 11/2018. (Ảnh: TTXVN)

Tôngv Bir thư, Tsuv tinhx têz qơưs NguênrPhur Trongs yangv chor cưr shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs xar Dur Kmăl, hênhx Krông Ana, xênhr Đăk Lăk tsuô hli 11/2018

Thuv tươngr Chinhr phuv Nguênr Xuân Phuc khơưs hnux tsaz Buô shông 2019 tsuô tsôngv box Ê đê nhoz jos Nui, xar Tâm Thăngr (Cư Jut). Ảnh: Ngọc Tâm

Bảo Ngọc

8,596
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.