Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Môngl ndil kror tsuô trông hluôr tơưk Krông Nô

24/01/2019 16:27 G1T+7

Công viên đias tsât trôngz hluôr tơưk Đăk Nông grul ntêr ntơưv hênhx Krông Nô môngl tsuô iz cxa xar buôs ntơưv chor hênhx Cư Jut, Đăk Mil, Đăk Song, Đăk Glong, thix xar Gia Nghiar.

Hur Công viên muôx yênhx cxênhz kror tsuô trôngz hluôr tơưk đrul ntêr tangs nro muôx li 25km ntơưv ndâux kror trôngz hluôr tơưk Buôn Choah lơưr ntul nav đêx Sêrêpôk txus thangx tsangv kangz tsangl Đray Sap. Kror tsuô trôngz hluôr tơưk Krông Nô muôx 7/10 zangv ji sản đias tsât phênhz trơưs zangv ntơưv UNESCO. Yaz nuôr, chor tsêr khoa hocx tsinhv nrar puv ji chiv khaov côv ntơưv kror tsuô trôngz hluôr tơưk nuôr… đây, các nhà khoa học còn phát hiện di chỉ khảo cổ tại hang động núi lửa này…

WBPX xênhr Đăk Nông tưz muôx văn banv xang tsuô Thuv tươngr Chinhr phuv cuôs cxangz nzir Công viên đias tsât Đăk Nông tsuô hur chor bê thangx tsangv uô si têz qơưs ntơưv thangx tsangv Têi Nguên. Xênhr Đăk Nông tưz ban hanhx Đêx anr phuôv tsangr chor sanv phâmv uô si, cxiv tsang mô hinhx uô si côngx đôngx cênhz Công viên đias tsât Đăk Nông, đinhs hươngr txus 2030. Mux tiêu ntơưv Đêx anr mas zos iz trux đinhs vis bê shênhv đuôz uô si Đăk Nông, hur ntơư shênhv biêuv tươngs tsuô môngl uô si Đăk Nông zos thangx tsangv uô si têz qơưs Công viê đias tsât Đăk Nông cênhz vangx Têz qơưs Tax Đungx.

Hês thôngr kror tsuô los six muôx ntâu zangv

Plơưr chor kror khôngz uô tol trăngx

Muôx ntâu văn hoar jông li iz sang jung nham tangz tov cuz ntưl

Ntâu chuên ja nhoz Nhâts Banv tuôx tư haz tangz tov sâu ntâu xur mông lus đias tsât făngz hur kror tsuô

Chuên khaov côv hocx xưv lir hiêns vâts ntơưv kror qơư

Kror tsuô trôngz hluôr tơưk cênhz shênhv tsangl Đray Sap

Đức Hùng

270
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.