Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cư Jut pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs hlang đhâu pluôs truôx đrênhk

24/01/2019 10:09 G1T+7

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx jê 50% tuôz nênhs hênhx Cư Jut. Cxênhx wiv, chinhr cuênx trôngx qơư tưz tox tsongs chox kra, uô muôx kangz hâu chor chinhr sach ưu đair, hui đôngs đăngs jul chia pangz luz nênhx vâts tsât, tinh thânx tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs.

Hur ntơư, ntâu tsangz cxênhx muôx kangz hâu xưs li muôx tus “krâuz nur”, ntâu chuôz zis tuz hlang đhâu yeiz pluôs, uô nênhx truôx. Zos uô trơưs chor chinhr sach minhx cxưx trơưs făngz tox tsongs tsuô chor chuôz zis pluôs, shông 2018 chor chuôz zis pluôs ntơưv hênhx txu 2,32%, grêl yuôr 6,71%. Chor chuôz zis pluôs hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư yuôr 291 tsêr, txu 5,92% so li shông 2017.

Has tângx cêr môngl lus jêx jos ziv hnuz ziv uô tar, pangz tsuô nhu câux môngl lus, uô nox ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv zôngx ziv đuô

Nênhs kôngz xar Đăk D’rông chos 30 ha kos laz Nhâts Banv hlôngr blêx lax

Zos lo txaik pênhr ưu đair uô nox, zơưv Nôngz Văn Tuânr, minhx cxưx Nduôr nhoz jos 5, xar Truc Sơn đâux tư chos cax phê, phưx txoz chia phuôv tsangr uô nox

Tsôngv box minhx cxưx Nduôr, Zir nhoz xar Đăk D’rông lo pangz ntông mit nôngz trơưs Đêx anr Chos ntông mit sei Changai

Y Sơn

891
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.