Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hâux lưv minhx cxưx ziv hnuz ziv muôx kangz hâu tsinhz tas

24/01/2019 09:41 G1T+7

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông muôx li 31,26% tuôz nênhs tangs nro xênhr.

Nôngz nhôngl đhâu, chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô bôs nganhx Trung ương haz hur xênhr tưz zov chênhr kra uô ntâu tsangz cxênhx, chinhr sach, jưs anr pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs phuôv tsangr cinh têr, văn hoar, tsôngv langx. Tsôngv box cxuô minhx cxưx hur xênhr tưz sir jul uô nox uô hâuk, trâu saz phuôv tsangr cinh têr, cxiz chênhr cxiv tsang jêx jos yaz haz chuôz zis văn hoar, uô nênhx truôx; zov chênhr tuôr tsês haz phat hui net văn hoar truênx thôngr. Đhâu ntơư, pangz tuôr tuôr truôx tsinhz chei, tsôngv langx, cxangz nzir luz nênhx vâts tsât, tinh thânx tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs. Shông 2018, chor jêx jos, tuv nênhs nhoz đrôngl văn hoar lo jê 76% cêr hoaix.

Ntâu lêr hôis, phong tux, tox cuanr jông ntơưv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs lo tuôr tsês, tror uô tơưv. Ảnh: Hồ Mai

Shông 2018, chinhr sach pangz lair suât tsuô chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư sâuv thangx tsangv xênhr lo pangz tsuô yênhx puô tsêr nênhs txaik 1,3 tiv nhiax chia phuôv tsangr uô nox. Ảnh: Hồ Mai

Cxuô luz jos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs por lênhx muôx tsêr sinh hoatx văn hoar côngs đôngx. Ảnh: A Trư

100% jêx jos cxiv tsang Ban phuôv tsangr jos hur cxiv tsang jêx jos yaz. Ảnh:Hồ Mai

Chor minhx cxưx nênhs tsơưs sir zôngv pangx tênhz têz qơưs lo yangx 90%. Ảnh: Q.S

Shuv xinhz, sinh viên minhx cxưx nênhs tsơưs thuôx tsêr pluôs, jê pluôs lo pangz lus nhiax cơưv, ntơưr… Ảnh: Hồ Mai

Shông 2018, pangz Bov hiêmv y têr tsuô 95.079 chuôz zis, 18.880 tsêr jê pluôs haz 109.374 lênhx minhx cxưx nênhs tsơưs. Ảnh: Hồ Mai

100% jêx jos muôx côngs tac viên y êr jêx jos. Ảnh: Hồ Mai

Chinhr sach tsuô nênhs muôx côngz bê hur tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs lo kra uô muôx kangz hâu. Ảnh: Hồ Mai

Đêx anr kra nghêx cênhz phuôv tsangr ju lix tsuô tsôngv box minhx cxưx tangz tov lo kra uô. Ảnh: Hồ Mai

Quốc Sỹ

8,412
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.