Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau pah kan ma bu nong lơ nar lơ gĕh âk nau uĕh

24/01/2019 09:41 G1T+7

Bon lan bu nong iê bu nuyh n’gor Dak Nong gĕh 31,26% r’noh bu nuyh têh tâm n’gor.

Tâm ăp năm lĕ lăn, ntŏk kan ma bri dak ăp n’gâng, ăp m’bŭch tă bơh Trung ương n’hanh tâm n’gor lĕ trĕng kơl ndâk âk ntil nau kan, nau kơl, ndơ kan kơl bon lan bu nonh iê bu nuyh hao nau wăng sa, mât mray nau way, nau rêh. Bon lan ăp bu nong tâm n’gor lĕ nsrôih pah kan; gơih bư mir jan ba hao nau wăng sa, ntrôl hao nau kan ndâk njêng bri bon mhe n’hanh ndâk njêng r’năk rêh kloh uĕh, đăp mpăn nai rêh, uănh kh’lay nau kan mât mray n’hanh hao dŏng uĕh ăp ntil nau way ntơm kal e. Yor nĕ, suy kơl bư đăp mpăn nau chính trị, nau rêh tâm bri bon, n’hao nau rêh gĕh âk drăp ndơ, nau rêh nuih n’hâm ma bon lan bu nong iê bu nuyh. Năm 2018, r’noh thôn, bon, buôn, bản, ntŏk gŭ bon lan gĕh nau rêh kloh uĕh dăch tât 76% tĕng nau nchră kan.

Âk nau rbŭn, nau way, nau rêh uĕh bơh bon lan bu nong iê bu nuyh gŭ rêh du ntŏk dơi mât mray, ndâk njêng tay. Ảnh: Hồ Mai

Năm 2018, nau kan ân manh prăk ma bon lan bu nong iê bu nuyh gŭ rêh du ntŏk tâm lam n’gor lĕ kơl âk r’hiăng r’năk manh 1,3 r’me prăk dŏng bư mir jan ba. Ảnh: Hồ Mai

Ăp thôn, bon, buôn, bản bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh wâl rbŭn bon. Ảnh: A Trư

100% thôn, bon, buôn lĕ njêng N’gâng kan hao ndâk njêng bri bon mhe. Ảnh:Hồ Mai

R’noh r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh dơi dŏng ŭnh điện gĕh lơ 90%. Ảnh: Q.S

Kon se nti sam bŭt, sinh viên bu nong iê bu nuyh kơp lah r’năk o-ach, dăch kơp o-ach dơi bri dak kơl prăk nti, ân sam bŭt nchih sam bŭt rŏ… Ảnh: Hồ Mai

Năm 2018, pă Sam bŭt n’kar săk y tê ân ma 95.079 r’năk o-ach, 18.880 r’năk dăch kơp o-ach n’hanh 109.374 bu nuyh lah bon lan bu nong iê bu nuyh. Ảnh: Hồ Mai

100% thôn, bon, buôn gĕh bu nuyh kan y tế thôn. Ảnh: Hồ Mai

Nau kan kơl ma bu nuyh gĕh k’hưm tâm bon lan bu nong iê bu nuyh dơi ndâk pah kan uĕh. Ảnh: Hồ Mai

Ntil nau kan bư gĕh nau pah kan n’hanh hao ntŏk kan ân bu năch hăn pâl tâm bon lan dôl dơi ndâk kan. Ảnh: Hồ Mai

Quốc Sỹ

8,492
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.