Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi bôs jos Đăk Rô uô jông vai tsox chox kra, trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz

24/01/2019 10:01 G1T+7

Uô trơưs Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, Chi bôs jos Đăk Rô, xar Tân Thanhx (Krông Nô) zov chênhr chox kra chor chinhr cuênx, đoanx thêv haz pêx xinhv uô jông cxiv tsang cơ sơv has tângx, phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang luz nênhx ziv hnuz ziv truôx.

Hur ntơư, Chi bôs tưz chox kra, tơư kra uô tuôz tuôv cxix chor jưs anr txu pluôs xưs li: Pangz uô cêr jêx jos yaz; mô hinhx tror tu đuô cax phê bâuv lu njil; mô hinhx tsuôk đêx đrul ndol, tsuôk nangs yâur tsuô phưx txoz; pangz nôngz tsax tsuô chuôz zis pluôs zus… Chox kra ntơưv Chi bôs lo pêx xinhv hur jos cuz saz uô trơưs, chênhr phangx tiêp thu khoa hocx cir thuôx chia uô nox uô hâuk. Zos li, luz nênhx ntơưv đangv viên tưz xưs li pêx xinhv hur jos ziv hnuz ziv truôx; sâu fênhx đrăngz tâu hâu tuôz nênhs lo 31 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Bir thư Chi bôs, Tsưr jos Sâmx Minh Chương (sangz xik) siz thangv tsuô chor đoanx thêv lus chuv trương cxiv tsang jêx jos yaz truôx đrênhk

Chor đangv viên jos Đăk Rô ndil seiz, cơưv tsưr ziv krang cax phê ntơưv lox

Chuôz zis pluôs lo pangz nhux nôngz zus chia phuôv tsangr chuôz thênhx

Chor đangv viên haz pêx xinhv tưz uô tar mô hinhx tror tu đuô cax phê bâuv lu njil đrul sâu fênhx đrăngz lo 4 tênhr/ha

Iz cxa ntu cêr môngl tsuô thangx tsangv uô nox tưz haz tangz tov lo uô

A Trư

8,316
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.