Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chêr biênr cax phê Robusta trơưs phương phap ndê men hiêmr khir

24/01/2019 10:17 G1T+7

Chia khai thac haz cxangz nzir chor tsư kangz tưs nhiên hur nôngz cax phê Robusta, Trang trais cax phê Tax Đungx nhoz Gia Nghiar tưz uô haz chêr biênr trơưs phương phap Honey ndê men hiêmr khir.

Vangx cax phê lo tu trơưs făngz hưr cơ. Chor txir sar muôx 90% li đê. Uô kangz cax phê lo chox lus nzuôr hur saz si, bu chor tapx tsât chia ndê men hiêmr khir (txir cax phê lo ntiv hur nangz ntơưr jeik, khi ntuv nti tsi trâuk oxy, chia nôngz txus đôs pH haz đôs thangx njêr Brix trơưs tsinhr tinhv, thâuv na tsư li chơưr vang). Nôngz cax phê lo luôv yuôr bluôl haz cuô blâuv, chox môngl jaz tov yangr tax chia yangr ntux cuz cuôs kruôr. Uô kangz hlo, cax phê lo muôz tsuô hur tsêr chia jaz, chia txus đôs nôngz muôx li 12-130.

Cax phê tsuô đê thâuv sar muôx li 90%

Uô kangz lo xair nzuôr, ndê men hiêmr khir, cax phê luôv txir nhôngl

Đôs cax phê nông lo tsinhr tinhv li sir zôngv

Ciz cax phê trơưs nhiêts đôs cui huv

Quốc Sỹ

861
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.