Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntông nox txir “muôx môngr” sâuv angr nzâul jos Choih

24/01/2019 10:09 G1T+7

Txix shông 2014 txus nuôr, ntâu chuôz zis nhos jos Choih, xar Đưc Xuên (Krông Nô) tưz hlôngr ntâu chor angr chos hoa maux lur nôngz nhôngl chia chos ntông nox txir.

Cam sanhx, cuit thangx njêr, txir lưs muôv cangz tơưr njuôz phuôv tsangr jông haz tangz tov lo nênhs kôngz krêz đangr angr chos sâuv thangx tsangv angr njâul jos Choih

Zos tu trơưs cir thuôx, đêx angr huv mas ntông nox txir tưz phuôv tsangr jông haz chuôz “muôx môngr” sâuv thangx angr nzâul jos Choih. Nhis nuôr, muôx yangx 50 ha  cam, quit, txir lưs muôv cangz tơưr njuôz mas muôx li 30 ha thuôx lus chor tsưr vangx zos minhx cxưx Chu. Chor chuôz zis pêx xinhv chos ntông nox txir hur jos tưz sir zôngv cxuô zangv chêr phâmv sinh hocx chia uô chor vangx ntông an toanx, zôngv tsơưs yuôx por vêv kôngz lông mas lo ntâu lênhx nhiav haz tuôx nrar zuôr.

Yangx 1,5 ha cam sanhx, cuit thangx njêr, txir lưs muôv cangz tơưr njuôz ntơưv chuôz zis zơưv Đăngs Văn Quang, minhx cxưx Chu sâu lo yangx 300 chơưx nhiax/shông

Minh Huyền

1,021
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.