Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đanx poz jêz - Biêuv trưng ntơưv Công viên đias tsât Đăk Nông
 • 24/01/2019 10:41
 • Đanx poz jêz (Goong lur) zos iz zangv nhax cus lâul hlo ntơưv nênhs M’nông. Iz bôs đanx poz jêz zos ntâu luz poz jêz muôx suôz tiv zix uô cê (muôx 3 luz) lo uô bâuv phương phap tsông txâuk haz muôx suôz đror tiv zix. Thâuv biêuv jiênr, chor nghês nhân xuô chor poz jêz tơưr haz tsông cxuô luz poz jêz. Chor poz jêz ntêr, lux, tuôz đror lâul haz vangv; poz jêz por tâuz, zâu mas đror mol đuô.
 • Lêr côngv ntur ntông ntơưv nênhs Ê đê
 • 24/01/2019 10:45
 • Trơưs xangr ntơưv nênhs Ê đê, ntơưv iz tus ntông lâul por lênhx muôx Yangx (tsưr xinhz) cangr. Zos li, uô ntêx ntur ntông chia uô cxuô zangv chuôz zênhx sinh hoatx hur chuôz zis xưs li trôngx Kpan, gox đôcx môcx, ntair tsêr ntêr... tsuv uô lêr côngv thor lo ntur ntông chia tsi moz gênhl, chox môngr jông lus tsuô tsưr tsêr.
 • Lus đruôl trôngz Tax Đungx
 • 24/01/2019 10:47
 • Trôngz Tax Đungx los sis tsinhv hu uô B’Nâm Taox Dung thuôx xar Đăk Som (Đăk Glong) muôx đôs saz yangx 1.982 m so li bleiv đêx har txưr.
 • Phungx Thix Bich chinh phux saz xangr uô cưs yuôx
 • 24/01/2019 11:02
 • Hur chor shông cơưv cxênhx II, Phungx Thix Bich, minhx cxưx Zir nhoz jos Cao Sơn, xar Buôn Chah (Krông Nô) los six nhiav haz cuz saz môn Sinh hocx. Viv li cơưv tangs cxênhx II ntơưv tsêr cơưv hênhx, cưr tưr môngl cơưv chuên Sinh Tsêr cơưv cxênhx III chuên Nguênr Chir Thanh (Gia Nghiar). Bich tsinhr trâu saz cơưv, yangz shuv, trâuz saz môngl côngv chor jas tưr shuv xinhz coz, tưrolympic… Shông lơp 12, cưr lo jaiv pêz Jas tưr Sinh hocx coz Têz qơưs môn Sinh hocx haz lo xair môngl cơưv Khoa Xet nghiêms – Đais hocx y Dươx Huêr.
 • Sir jul tu đăngs jul tsôngv box Môngz thangx tsangv Đăk Ngo
 • 24/01/2019 11:04
 • Cênhxz đrul uô jông hâux lưv uô nox uô hâuk, langx luôv, bov đamv cuôr phongx – an ninh, chor đơn vis trưx thuôx Trung đoanx 720 (Binh đoanx 16), xar Đăk Ngo (Tui Đưc) tsinhv uô jông hâux lưv tu đangs jul tsuô canr bôs, chiênr sir, pêx xinhv haz nênhs los đôngs hur thangx tsangv jưs anr cinh têr – cuôr phongx; tiv zix mas tsôngv box minhx cxưx Môngz.
 • Tol Tsaz nhoz por trôngz har txưr Trươngx Sa Đông
 • 24/01/2019 11:04
 • Tưz xưs li tangs nro pêx xinhv Viêtx Nam, iz jas tsaz lus txus, shông yaz tơưv tuôx, chor canr bôs, chiênr sir haz pêx xinhv sâuv chor por trôngz har txưr nhoz Trươngx Sa đrăngs har txưr tror kangz cuz saz lus, bangx cxuô zangv chia lov jêv tol pangx Tsaz.
 • Sur saz tsuv mor sum hopx chuôz zis hnuz tsaz ntơưv tsôngv box M’nông
 • 24/01/2019 11:10
 • Thâuv nzur, tsôngv box M’nông “nox tsaz” uô kangz sâu blêx, poz cưs pês têz tangs. Nhis nuôr, hur uô nênhx nhoz cênhz hlôngr yaz lus cheix chiv kôngz, zangv uô nox, mô hinhx cinh têr… nênhs M’nông tưz nox tsaz Nguên đanr, zuôr ntơư uô cheix su uô kangz iz chiv cax phê. Tangs nro chuôz zis lus nhoz uô cê, bangx pluôs mor cênhz cxuô zangv nox truênx thôngr, uô cê nox hâuk lov jêv hur hnuz tsaz.
 • Côngv uô cê seiz shuôl đriv
 • 24/01/2019 16:27
 • Chor hnuz jê Tsaz Nguên đanr, Đônx biên phongx Tui Đưc (Bôs đôis Biên phongx xênhr Đăk Nông – Viêtx Nam) haz Đais đôis 1, Đônx Lân Pât (xênhr Mondulkiri-Campuchia) tưz cênhz uô cê seiz shuôl sâuv ntu đriv zos 2 đơn vis cangr.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.