Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Phôngv Đangv 89 luz tsaz đrul ntâu thăngr lơis
  • 24/01/2019 09:39
  • Buô shông 2019 pêz têz qơưs môngl đhâu 89 luz tsaz muôx Đangv Côngs sanv Viêtx Nam cuang vinh chox kra. Txix shông 1930, muôx Đangv, chox kra tangs nro minhx cxưx sơưr ntâus tsangv, ntâus zênhx 2 jas tsangv tros tir thưx jân phap haz đêr kuôr Mir; por vêv tangs nro đêx angr ntơưv Têz qơưs hur cxuô jas ntâus tsangv buôs đriv. Đhâu 30 shông hlôngr yaz (txix shông 1986), hur chox kra ntơưv Đangv, pêz têz qơưs tưz muôx ntâu thanhx tưus lux yangx, ziv hnuz ziv khangv đinhs lo keiz qơư sâuv kangz ntux.
  • Hlang đhâu yeiz pluôs zos chos jâuz zus cangz
  • 24/01/2019 10:09
  • Shông 2016, Jưs anr txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên kra mô hinhx chos jâuz zus cangz phuôv tsangr sinh cêr tsuô chor chuôz zis pluôs nhoz jos B’Srê B, xar Đăk Som (Đăk Glong).
  • Jông gâux plâuz hâu kuôl pux Mông Txaix
  • 24/01/2019 10:31
  • Kuôl pux Môngz muôx pêz zangv kơưs plâuz hâu tsuô 3 zangv Môngz Txaix, Môngz Đơưz haz Môngz Đuz. Hur ntơư, kuôl pux Môngz Txaix kơưs plâuz hâu los six jông gâux haz muôx grê zor zux tuz nhuôs tiv zix hlo.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.