Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trung đoanx 726: Chos ntâu zangv kôngz

25/01/2017 07:44 G1T+7

Trung đoanx 726 (Binh đoanx 16) nhoz sâuv thangx tsangv xar Quangv Trưx haz Quangv Tâm (Tui Đưc) muôx hâux lưv uô jưs anr phuôv tsangr cinh têr – xar hôix, cuôr phongx – an ninh, pangz pêx xinhv cxuôv yaiz txu pluôs nhoz thangx tsangv buôs đriv.

Hur phuôv tsangr cinh têr, đơn vix tưz iz trux jos uô tar cơ tsêr hachx toanr, cơ tsêr khoanr tsuô nênhs los đôngs, tiv zix mas zos khoanr sâu pênhr. Nhis nuôr, đơn vix tsov cưv cangr, đâux tư muôx nux grê yangx 1.266 ha vangx ntông cxuô zangv; hur ntơư, cax phê 523 ha; phưx txoz jê 3 ha; măc ca jê 20 ha; tsanh 4,3 ha. Shông 2016, đơn vix chos jôngr kôngz lông uô cê lo 160 ha; chos yaz 7.176 tsoz cax phê, 600 tsoz bơ lu chik, 10.310 tsoz bơix lơix, krar 20 ha; krar đangx laz muôx 32 ha; tâuz đangx muôx 40 ha; tsơưz Nam Mir muôx 30 ha. Sâu fênhx đrăngz ntơưv nênhs los đôngs shông 2016 lo muôx 5 chơưx nhiax/tus nênhs/hli.

Trung đoanx tsov cưv uô cưx đêx, tox điêux ciêns chia pêx xinhv chos blêx lax

Tsêr khu moz Trung đoanx njuôl moz tsi pôngz nhiax tsuô tsôngv box M’nông ntơưv xar Quangv Trưx

Canr bôs, chiênr sir Trung đoanx 726 pangz pêx xinhv sâu cax phê

Bảo Ngọc

4,899
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.