Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trung đoanx 720-Pangz tsôngv box uô nênhx truôx

25/01/2017 09:45 G1T+7

Trung đoanx 720-Binh đoanx 16 muôx đangs nuv cxiv tsang thangx tsangv cinh têr cuôr phongx sâuv thangx tsangv oz hênhx Tui Đưc haz Đăk R’lâp.

Chia uô tar mux tiêu jưs anr, Trung đoanx tưz chênhr phangx đrul cxênhx wiv, chinhr cuênx trôngx qơư, sis shơư chor mux tiêu ntơưv thangx tsangv cinh têr – cuôr phongx đrul chor mux tiêu tsangz cxênhx phuôv tsangr cinh têr – xar hôix ntơưv trôngx qơư, tiv zix mas hur cxiv tsang cơ sơv has tângx, phuôv tsangr uô nox; chor tsangz cxênhx lus jưs anr cxuôv yaiz, txu pluôs, txangr pêx xinhv, nhoz truôx têz, truôx qơư…

Nôngz nhôngl đhâu, đơn vix tưz cxiv tsang lo 5.395,78m2 tsêr truôx khor; cxiv tsang 12 phongx cơưv, 1 tsêr mâmx non, 5 pơưk nhuôs, 2 tsêr tsuô zor viên nhoz. Tsêr khu moz Cuân y 15 luz tsangx khu moz lo Bôs Cuôr phongx haz Bôs Y têr xair zos 1 hur 5 kror qơư jông lus cênhz đrul cuân pêx xinhv y; iz shông njuôl, khu moz yangx 1.000 jas tuôz nênhs.

Uô trơưs Cuêt tinhv 215/QĐ-TTg ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv, Trung đoanx tos nhênhx 312 tsêr (1.986 tus nênhs) tsôngv box Môngz, zos angr uô tsêr haz 312 ha angr uô nox, 267,8 ha angr chos blêx lax; cênhz đrul trôngx qơư chia pêx xinhv txaik jê 1 tiv nhiax chia uô nênhx truôx haz phuôv tsangr uô nox; uô tsêr trơưs tsangz cxênhx 134 chor nhiax yangx 1 tiv nhiax.

Txus nuôr, kênhz uô nênhx ntơưv nênhs los đôngs tưz lo cxangz ndê mênhx pêv, sau fênhx đrăngz ntơưv chor tsêr lus cênhz jưs anr 90 triệu nhiax/shông, muôx têx ziv lo yangx 300 chơưx nhiax/shông. Đơn vix tưz haz tang tov muôx điêux ciêns jôngx ziv tsuô yangx 1.200 los đôngs, yangx 600 tsêr minhx cxưx nênhs tsơưs muôx đangs nuv uô tsuôx; bur chir lo 15 cums nênhs nhoz đul pangz uô nox haz cơ cuan Trung đoanx.

Nax shông, Đangv bôs Trung đoanx por lênhx lo hur saz muôx jul tiêu biêuv, đơn vix muôx jul tangs nro. Trung đoanx tưz lo Đangv, Têz qơưs khơưs puz Huân chương Los đôngs Kêiz Iz, Oz, Pêz haz puz ntâu phênhv  nux muôx grê…

Thơưx chox Trung đoanx kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv trâu saz uô nox uô hâuk

Tsov cưv njuôl moz, phaiz yuôx tsuô pêx xinhv thangx tsangv jưs anr

Kra pêx xinhv sâu cax phê

 

Nguyễn Văn Trọng

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 720

4,881
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.