Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trams Y têr xar Nam Xuân uô jông njuôl khu moz

25/01/2017 07:44 G1T+7

Nam Xuân zos xar thangx tsangv 3, tsôngv minhx cxưx nênhs tsơưs txir 70% tuôz nênhs, yuôr phiv liv hur sir zôngv jix vux y têr. Viv li, hâux lưv tu đangs jul xuz thơưx tsuô pêx xinhv lo Trams Y têr xar Nam Xuân (Krông Nô) zov chênhr.

Chor canr bôx cưs yuôx tsinhr nhoz trưx ntơưv Trams haz sănr sangx tuôx txus tsêr thâuv nênhs mo xangr zôngv, tsi xangv hnuz su, hnuz lêr. Trams cxiv tsang lo 11 côngx tac viên y têr jêx jos, hur ntơư muôx 9 lênhx zos minhx cxưx nênhs tsơưs. Chia uô lo jông đuô nhu câux njuôl, khu moz ntơưv pêx xinhv, Trams Y têr xar Nam Xuân lo đâux tư uô yaz haz muôz lus sir zôngv đrăngz shông 2016 đrul ntâu phongx tsưc năng, trang thiêt bix lo đâux tư, jông đuô. Txix thâuv Trams y têr xar lo hoatx đôngs, tsôngv box lo sir zôngv ntâu đuô, muôx ntâu jix vux njuôl, khu moz ntu cơ sơv, bov đamv sơ câp cưur huv six tsuô chor moz thông thươngx… Shông 2016, tangs nro xar Nam Xuân muôx 4.500 ntâu lênhx nênhs lo njuôl haz khu moz ntơưv trams, hur ntơư muôx yangx 87% lênhx nênhs zôngv thêv Bov hiêmv y têr; tiv lêx tênhs chungv txâus 8 zangv văc xin tsuô nhuôs zâu tsi tâu pur 1 shông lo yangx 90%; tiv lêx kuôl pux muôx nhuôs lo tênhs phangx moz uônr vanr yangx 80%; chiênr jix tênhs moz pangx – rubella lo 98%; tsi chia muôx sôt xuêt huêt, moz pơưk. Ntâu tsangz tsênhx cangr, sox njuôl đangs jul tâm thânx, lao, phong, HIV lo uô, cangr jông… Đrul sir jul li sâuv, hur shông 2016, Trams cơ banv uô lo chor chiv tiêu, tiêu chir lus cxiv tsang trams y têr lo huv Têz qơưs, pangz mangx uô tar tiêu chir y têr hur cxiv tsang jêx jos yaz ntơưv Nam Xuân.

Trams Y têr xar Nam Xuân lo uô đangr pho, nhoz hur plơưr zôngx ziv tsuô pêx xinhv cxuô jêx jos tuôx njuôl, khu moz

Trang thiêt bix hiênx đaix lo đâux tư, pangz mangx tsât lươngs njuôl khu moz tsuô pêx xinhv

Tuv yuôx lo cxênhz saiz tsi tsês haz đamv bov tsâus ntâu zangv yuôx

 

Pêx xinhv tuôx njuôl moz, nhênhx yuôx ntơưv trams bâuv  thêv Bov hiêmv y têr

Hâux lưv tênhs Văc xin tsuô nhuôs zâu tsi tâu pur 1 shông lo zov chênhr

Trams tsinhr tsov cưv kruôz ntuôl, kra uô pluôs nox jinh jươngr tsuô tuz nhuôs tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xar

H Mai

887
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.