Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trạm Y tế xă Nam Xuân lơ nar lơ n’hao uĕh nau kan khăm săm nau ji

25/01/2017 07:44 G1T+7

Nam Xuân lah xă mpeh 3, bon lan kon bu nong iê bu nuyh gĕh lơ 70% rnoh bu nuyh, hôm e âk ngăn nau jêr zŏk tâm nau kan y tế gơi khăm săm nau ji. Yor nĕ, nau kan mât mray săk jăn ntơm sa ơm ma bu nuyh bon lan dơi Trạm Y tế xă Nam Xuân (Krông Nô) uănh kh’lay ngăn.

Phung kán bộ y tế way kâp kan ta Trạm n’hanh hăn tât ta wâl bon lan lah gĕh bu nuyh ji, mô n’kôch ôh lah nar rlu, nar rbŭn. Trạm lĕ ndâk njêng gĕh 11 nuyh kan y tế thôn bon, tâm nĕ gĕh 9 nuyh lah bon lan kon bu nong iê bu nuyh. Gơi gĕh ntŭk khăm săm nau ji uĕh ma bu nuyh bon lan, Trạm Y tế xă Nam Xuân dơi bri dak ndâk nkra mhe n’hanh lăp dŏng tâm kahy prao năm 2016 đah âk jrô kan, ndu ndơ dŏng khăm nau ji. Ntơm bơh lăp dŏng Trạm Y tế tât abaơ, bon lan ăp kon bu nong lĕ gĕh ntŭk khăm săm nau ji dăch, gĕh âk nau ji dơi nau dak si khăm săm, gơi săm uĕh nau ji thông, mô gĕh jâk… Năm 2016, lam xă Nam Xuân gĕh lơ 4.5000 bu nuyh dơi khăm n’hanh săm nau ji ta trạm, tâm nĕ gĕh 87% rnoh bu nuyh dŏng sam bŭt n’kar săk y tế khăm, săm nau ji; rnoh ntâp 8 ntil dak si n’gang nau ji ân kon se du năm gĕh lơ 90%; rnoh bu ur gĕh bŭn dơi bu ntâp dak si n’gang rvĕn kon tâm ndul gĕh 80%; nau kan ntâp dak si sởi – rubella gĕh 98%; mô gĕh nau ji tưp, ji kop yor măch kăp. Ăk năm kan mât uănh, ksiêm nau ji ma bu nuyh moih, lao, ôm săk jăn, HIV dơi pah kan, mât uănh uĕh… Yor nau kan uĕh nĕ, tâm năm 2016, Trạm lĕ pah kan uĕh ăp nau kan bu ka lơ jao, jêh kan nau kan ndâk njêng trạm y tế di đah Bri dak, suy kơl pah kan jêh ntil nau kan y tế tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe ta xă Nam Xuân.

Trạm Y tế xă Nam Xuân dơi ndâk nkra têh uĕh, dăch ta ntŭk gĕh âk bon lan gŭ nĕ nơih ngăn ăp thôn tât khăm, săm nau ji

Ndu ndơ dŏng khăm nau ji dơi rvăt mhe, suy kơl n’hao uĕh nau kan khăm nau ji ma bu nuyh bon lan

Tu dơm dak si dơi ksiêm na nao gơi gĕh nŭm dak si săm nau ji ma bon lan

 

Bu nuyh bon lan tât khăm nau ji, dơn dak si đah Sam bŭt n’kar săk y tế

Nau kan ntâp dak si văk sin ma kon se du năm dơi bu uănh kh’lay kan

Trạm way ndâk tâ mbơh, ntĭm bon lan bư trau sa ân uĕh ma săk jăn ân oh kon bon lan kon bu nong iê bu nuyh tâm lam xă

H Mai

1,444
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.