Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi az ntâu zangv khâuz ndơưk truênx thôngr minhx cxưx nênhs tsơưs Đăk Nông

25/01/2017 07:44 G1T+7

Sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông muôx khangv 40 minhx cxưx đrul jê 180.000 tus nênhs nhoz. Iz minhx cxưx muôx iz zangv banv săc văn hoar puv tâu li has lus, bê ntơưr, sinh hoatx cxuô hnuz, khâuz ndơưk, phong tux – tâps cuanr…

Hur ntơư, khâuz ndơưs truênx thôngr zos zangv zôngx ziv phênhz pâuz  zov chênhr. Iz chêr khâuz ndơưk haz pangx ntâuz zos nghês thuôx uô jông gâux, uô trơưs saz xangr, txux chi haz tsưr ziv chĩa nhoz. Đhâu uô nox uô hâuk, saiz puv mênhx pêv, kuôl pux cxuô minhx cxưx tưz khair cuat hoar chor shênhv cor cangv chia uô jông gâux. Kuôl pux M’nông, Mas, Ê đê, Môngz, Chu, Nduôr, Minhx Zênhx… tưz uô uô pangx ntâuz sâuv ntâuz txaix đhâu cir thuôx thâuv ntul ntâuz, xơưk xur, nas ntâuz, trâuk. Chor pangx ntâuz lo sir zôngv zos ntâu zangv tsưr kâur sưs li hinhx vuông, hinhx chưr nhâts, njaz blêx, gâux hnuz… đrul cui tac sis shơư maux, xơưk ntâu zangv ntâuz, uô lo têx đaiv ntâuz haz khâuz ndơưk chi az, ntâu zangv haz nghês thuôx.

 

Chi tiêt hoa văn M’nông tiv zix lo uô têx cangz lơưr njul, tror ntangr đaiv ntâuz zos chor hinhx tam giac, hinhx thoi siz txuôs, txix chor hinhx tươngs sưs li tox trôngz, blêiv đêx, lus nangs, njêl, bâux cangz, huz…

Tsi jông li chor ntâuz chia xơưk yo, thôngr, tsưr ntâuz sâuv đaiv nhias âur nhuôs nênhs M’nông lo uô los six zâu, siz kra ntâu cangz txaix (yaz) ntơưv đaiv ntâuz

Txơưr chor ntâuz chia xơưk yo, taz, pangx ntâuz sâuv đaiv nhias âur nhuôs ntơưv nênhs M’nông lo uô los six zâu, sis shơư ntâu cangz txaix ntơưv đaiv ntâuz

Minhx cxưx Chu nhoz Đăk Mil đrul chor pangx ntâuz sâuv đaiv fuôv los sis mov ntông tâuz hâu

Pangx ntâuz sâuv khâuz ndơưk Chu zos tangs nro chor hinhx tươngs thiên nhiên, saz xangr thânx linh, hur ntơư pangx ntâuz hinhx tam giac, nar cơư, langx cangz, hnuz kuz ziv chik câuv pangz tsi uô moz, zơưr đaz

Nênhs Chu laz nhoz hênhx Krông Nô ha Chư Jut muôx ntâu tsưr ziv uô hoax tiêt, khai thac hinhx tươngs thiên nhiên, tangz sis zông thôngx li: ntông chiaz, nênhs, nôngl, đêr, blêiv đêx, gâux hnuz, đrâus hli…

Kuôl pux Môngz nhiav sis shơư ntâu zangv maux muôx tương phanv ntâu

H Mai

784
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.