Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor pangx nhoz jêx jos

25/01/2017 07:44 G1T+7

Hur Hôix nghis chuôz kruôs canr bôx jêx jos tiv zix thangx tsangv Têi Nguên jas tiv I uô tsuô hur hli 9 kror đhâu, pêz xênhr muôx 27 tus zos Bir thư chi bôx, Thơưx ban hâux lưv măts tsâns, tsưr jêx jos tiv zix lo yangx côngz, chuôz kruôs. Tiv zix, hur ntơư muôx 3 tus pux minhx cxưx nênhs tsơưs uô Bir thư chi bôx ntơưv jêx jos. Nôngz nhôngl đhâu, chor pux Bir thư chi bôx nuôr tưz sir jul, hlang đhâu tsov nhêv, năng đôngx muôx tsưr ziv, trâu saz uô ntâu phong tsox siz lưr nhiav têz qơưs, pangz mangx tsuô phuôv tsangr tsongs ntơưv trôngx qơư. Chor nênhs ntơư tưz pangz ntâu hur hâux lưv cxuôv yaiz txu pluôs, cxiv tsang chuôz thênhx, tuôr truôx banv săc văn hoar… ntơưv cxuô trôngx qơư, tiv zix mas nhoz tu nhoz đêz, thangx tsangv muôx minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz chôngz.

Chor canr bôx jêx jos tiv zix hur xênhr lo chuôz kruôs ntơưv Hôix Nghis

Thix Nhum: “Ntâus ntêx” hur  phong tsoxcxiv tsang jêx jos yaz, tuôr truôx banv săc văn hoar M’nông

Shông 2012, muôv Thix Nhum lo tsang uô Bir thư chi bôx jos Bu Prâng, xar Đăk N’Drung (Đăk Song). Phat hui vai tsox ntơưv zus, muôv tsinhr ntâus ntêx hur hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv hur jos cênhz chinhr cuênx trôngx qơư cxiv tsang jêx jos yaz. Saz ntêr, pâuz lus, phong tux ntơưv zus zangv nênhs, muôv Thix Nhum đrul Ban tưx cangr ntơưv jos tưz kruôz hu lo ntâu lênhx tsês angr, yưv côngs cxiv tsang cêr hur jos, cêr môngl uô têz yangx 2 km; yưv 14 chơưx nhiax changz pangx tênhz tơưk puv cêr hur jos… Iz fangz ntơư, zos iz tus nghês nhân đruôl chiêng tiv zix ntơưv jos, muôv zov chênhr tuôr truôx văn hoar, tsinhr kra chor hluôs hur jos, tsêr cơưv sâuv thangx tsangv hênhx…

Thix Nhum kra đruôl chiêng tsuô chor hluôs

Muôv Thix Nhum (sangz lâux) tsinhr thangv kra nghiêps vus hâux lưv Đangv tsuô đangv viên hluôs

Pus Triêus Thix Kir pangz tix vi txâus saz, côngv uô phong txox trôngx qơư

Pus Triêus Thix Kir, hair nênhs Nungx lo tsang uô Bir thư chi bôx jos Bu Sir, xar Quangv Sơn (Đăk Glong) txix shông 2009. Đrul năng nôv, sir jul, pâuz viv thâuv ntêx tưz zos zor viên, hiêus trươngv tsêr cơưv cxênhx I, pus tưz pangz tix vi tsôngv box ntơưv nuôr muôx ntâu ciênr thưc jông chia uô nox uô hâuk, uô nênhx. Cênhz ntơư, pus kruôz hu tix vi ntơưv nuôr cxiv tsang phong tsox yưv pênhr nhiax, siz pangz cxuôv yaiz txu pluôs; cxiv tsang pangz văn nghêx, tsov cưv jông cxuô hnuz lêr, hôix…

Pus Triêus Thix Kir txangr jê, thangv kra ntâu tsưr ziv uô nênhx tsuô tix vi hur jos

H Mai

696
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.