Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp bu nuyh pah kan uĕh tâm bon lan

25/01/2017 07:44 G1T+7

Ta tâ Rbŭn rnê kán bộ thôn, bon pah kan uĕh mpeh Tây Nguyên tâl I dơi ndâk tâm khay 9 mhe aơ, n’gor he gĕh 27 nuyh lah bí thư chi bộ, kô ranh phung kan mặt trận, kô ranh thôn, bon pah kan uĕh dơi bu rnê, ân sam bŭt rnê. Tâm nĕ, gĕh 3 nuyh bu ur lah kon bu nong iê bu nuyh pah kan bư bí thư chi bộ thôn, bon. Tâm ăp năm lĕ lăn, ăp bu ur kan bí thư chi bộ aơ lĕ nsrôih hô ngăn tâm nau pah kan, găn nau jêr zŏk, gĭt mĭn tâm nau kan, lĕ nhâm kan tâm ăp ntil nau kan tâm rlong mêr bri dak, suy kơl kh’lay ngăn tâm nau kan lâm ji ngot trŭnh o-ach, ndâk njêng nau wăng sa, prăp mray uĕh nau way ơm kăl e… tâm ăp bon lan, tâm nĕ gĕh ăp ntŭk vêch, ngai, ntŭk gĕh âk bon lan kon bu nong iê bu nuyh rêh.

Kán bộ thôn, bon pah kan uĕh tâm n’gor he dơi bu rnê ta tâ Rbŭn aơ

Thị Nhum: “Bu nuyh leo pah kan lor” tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe, prăp mray nau way ơm kăl e Bu Nong

Năm 2012, yuh Thị Nhum dơi bu ruah kan bư Bí thư chị bộ bon Bu P’râng, xă Dak N’Drŭng (Dak N’Soong). Pah kan uĕh lĕ nuih nhâm, yuh leo pah kan lor tâm nau kan mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan n’hanh xă ndâk njêng bon lan mhe. Ðah nuih nhâm gơih tâm nau kan, nau blau ngơi, gĭt nau way ơm bu nong, yuh Thị Nhum ndrel ma Phung kan mât uănh bon lĕ jă ăp bu nuyh bon lan ân nđâp neh, suy kơl ndâk nkra trong hăn tâm thôn, bŏng hŏch dak lơ 2 km; kơl ân 14 rkeh prăk nglăp ŭnh mpanh ta trong hăn tâm bon… Bơh đah nĕ, yuh hô e lah du huê rgu tur chĭng goh goong tâm bon lan, yuh uănh kh’lay ngăn nau kan prăp mray nau way, way pơk ăp jrô ntĭm tanh rui, tur chĭng, goh goong ma phung druh ndăm tâm bon, wâl sam bŭt tâm lam n’qual.

Thị Nhum ntĭm tur chĭng goh goong ân bu ur druh

Yuh Thị Nhum (bơh chiau ti) way plăch rgâl mbơh nau kan Ðảng ân đảng viên druh ndăm

U Triệu Thị Ký kơl oh nur bu ur mô klach, tĕng pah kan ân uĕh tâm bon lan

U Triệu Thị Ký, bu nong Nùng dơi bu ruah kan bư Bí thư chi bộ bon Bu Sir, xă Quảng Sơn (Dak Glong) ntơm năm 2009. Ðah nuih nhâm gơih pah kan, lĕ nuih tâm nau kan, gĭt nau aơ nau rĭ yor tă kan bư nai ntĭm sam bŭt, kô ranh wâl sam bŭt gưl I, u lĕ kơl oh nur bon lan ntŭk aơ gĕh âk nau blau, nau gĭt tĕng kơt pah kan bư mir jan ba, tâm nau rêh ôi mhau. Tâm nĕ, u jă đă oh nur bu ur tâm bon lan ndâk nau kan krem prăk, tâm kơl lâm nau ji ngot trŭnh o-ach; ndâk njêng phung k’dŏ mprơ, ndâk ăp nau pâl rlưn mông rbŭn, pâl…

U Triệu Thị Ký dơh dăch, mbơh hưn nau blau tâm nau rêh ân oh nur bu ur tâm bon

H Mai

709
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.