Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Môngz nhoz hênhx Krông Nô lov jêv ntưl uô khâuz ndơưk tos pêz châus yaz

25/01/2017 07:44 G1T+7

Xar Quangv Phur (Krông Nô) zos qơư nhoz ntơưv iz cxa chôngz Môngz Siz tsir Kâuv têz tuôx. Tưz sưs li ntâu lênhx minhx cxưx Môngz, nuôr zos iz côngx đôngx nênhs muôx truênx thôngr đâms đax banv săc văn haor minhx cxưx.

Tiv zix, kuôl pux Môngz Siz los six txơưx hur cênhz pêz zangv cir thuôx zos uô pangx ntâu, uô chiaz haz nas tsưr ntâu (plôngx ntâuz) sâuv khâuz ndơưk. Chor khâuz ndơưk ntâu săc maux lo uô trơưs hli shông haz tiv zix zos luz six jê tsaz mas tix vi nênhs Môngz tuôx nhoz uô cê kra cơưv shuv tsưr ziv, xơưk khâuz ndơưk tos Tsaz yaz. Nênhs Môngz siz, tiv zix mas tix vi, chor nhuôs nxeik los six nhiav haz cuz saz thâuv lo nangr khâuz ndơưk yaz, jông gâux ntơưv zus minhx cxưx tos Tsaz.

Zôngv mair xơưk ntâu zangv ntâuz txaix, uô jông gâux, ntâu zangv maux tsuô khâuz ndơưk

Chor hnuz jê Tsaz, tix vi tsinhr tuôx uô cê chia kra cơưv tsưr ziv haz sơưk khâuz ndơưk truênx thôngr yaz

Pangx ntâuz tox tsongs ntâu ntơưv têk yo haz yo ntêr txu đuôr chia tơưv chor hlangz njuôz, laz, xar, đangx thâuv uô jangv

A Trư

624
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.