Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Mông ta Krông Nô răp đrăp rơm bŭt ao gơi hăn pâl Yan kao mhe

25/01/2017 07:44 G1T+7

Xă Quảng Phú (Krông Nô) lah ntŭk gĕh âk ngăn bu nuyh Mông Si tă bơh ăp mpeh Bắc tât gŭ rêh (way bu moh lah Mông Hoa).

Tâm ban ăp bu nuyh bon lan Mông, aơ lah du bon lan bu nuyh gĕh âk ngăn nau way uĕh tâm nau rêh. Tâm nĕ, bu ur bu nuyh Mông Si blau hô ngăn tâm nau jĭng tanh bŭt ao, nkach rup tă bơh jrêng sŭt n’hanh jĭng mi nal gơi gĕh bŭt ao soh mbăn uĕh. Ăo but aơ uĕh gĕh ăp màu dơi bu jĭng tanh tĕng ma nark hay tâm nĕ gĕh mông khay dăch têt oh nur bu ur Mông rbŭn gơi ntĭm nau mbên, kchoh bŭt ao mhe wơt Yan kao mhe. Bu nuyh Mông Si, tâm nĕ gĕh oh nur bu ur, ăp oh bu ur ŭch ngăn jĭng tanh n’hanh m’ak ngăn yor soh mbăn but ao mhe, uĕh bơh bu nong păng ta yan wơt sa Têt.

Dŏng măy kchoh ăp mi nal mô gĕh tâm ban, gơi bư jêng rup kao, mau uĕh ma bŭt aơ soh mbăn

Ăp nar dăch Têt, oh nur bu ur way rbŭn gơi ntĭm nau mbên jĭng tanh bŭt ao soh mbăn kăl e

Rup dơi bu jĭng âk ta ao ti n’hanh ao jŏng đah tâm ban đah kơi gơi bu saơ mpơl rse bŭt ndrêh, chăng, êr, mĭt lah bư uĕh

A Trư

639
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.